Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

CIECH SA spłata kredytów udzielonych spółce i jednostkom zależnym oraz przedterminowy wykup obligacji

Raport bieżący nr: 64/2012
Data raportu: 2012-12-07
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: CIECH SA spłata kredytów udzielonych spółce i jednostkom zależnym oraz przedterminowy wykup obligacji
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Ciech S.A., działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że środki pozyskane przez Ciech S.A. w wyniku:

(i) przeprowadzenia w dniu 5 grudnia 2012 r. emisji zabezpieczonych obligacji na okaziciela rządzonych prawem polskim do kwoty 320.000.000 złotych (patrz raport bieżący nr 62/2012) ("Obligacje Polskie"); oraz

(ii) przeprowadzenia emisji imiennych niezabezpieczonych obligacji wewnątrzgrupowych do kwoty 245.000.000 euro, które zostały objęte przez Ciech Group Financing AB (Publ), spółkę całkowicie zależną od Ciech S.A. ("Emitent Obligacji Zagranicznych") (patrz raport bieżący nr 63/2012) w zamian za środki pozyskane z dokonanej przez Emitenta Obligacji Zagranicznych emisji zabezpieczonych obligacji rządzonych prawem Nowego Yorku z datą zapadalności w 2019 r. do kwoty 245.000.000 euro (patrz raport bieżący nr 60/2012)

zostały w dniu 6 grudnia 2012 r. przeznaczone przez Ciech S.A. oraz inne właściwe spółki z grupy Ciech S.A. na dokonanie:

(i) spłaty kredytów udzielonych, między innymi, Ciech S.A. na podstawie umowy kredytów zawartej w dniu 10 lutego 2011 r. pomiędzy Ciech S.A. jako kredytobiorcą, jej spółkami zależnymi jako poręczycielami (Janikowskie Zakłady Sodowe Janikosoda S.A., Inowrocławskie Zakłady Chemiczne Soda Mątwy S.A., Soda Polska Ciech sp. z o.o., Zakłady Chemiczne Alwernia S.A., Przedsiębiorstwo Chemiczne Cheman S.A., Zakłady Chemiczne Organika Sarzyna S.A., Polfa sp. z o.o., Vitrosilicon S.A., Transclean sp. z o.o. oraz Zakłady Chemiczne Zachem S.A. oraz Bankiem DnB Nord Polska S.A., Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., Bankiem Millennium S.A., Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., BRE Bankiem S.A., ING Bankiem Śląskim S.A. i Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., dotyczącej refinansowania zadłużenia finansowego Grupy Ciech wynikającego z Umowy kredytowej zawartej w dniu 26 kwietnia 2010 r. (patrz raport bieżący nr 12/2011);

(ii) spłaty kredytów udzielonych na podstawie umowy kredytowej zawartej w dniu 23 stycznia 2008 r. o wartości 75.000.000 euro pomiędzy spółkami Soda Deutschland Ciech GmbH, Sodawerk Stassfurt GmbH & Co. KG ("SWS KG") i Sodawerk Stassfurt Holding GmbH a bankiem COMMERZBANK Aktiengesellschaft, której celem było refinansowanie dotychczasowego zadłużenia bankowego SWS KG oraz finansowanie inwestycji rozwojowych SWS KG ("Umowa Kredytowa Commerzbank") (patrz raport bieżący nr 6/2008) (spłata kredytów udzielonych na podstawie Umowy Kredytowej Commerzbank spełniła warunek zawieszający udzielenia przez Soda Deutschland Ciech GmbH, Sodawerk Holding Staßfurt GmbH, Sodawerk Staßfurt Verwaltungs-GmbH oraz Sodawerk Staßfurt GmbH & Co. KG poręczeń spłaty zobowiązań Ciech S.A. wobec obligatariuszy Obligacji Polskich); oraz

(iii) przedterminowego wykupu (Ciech S.A. poinformuje w odrębnym raporcie o dokonaniu przedterminowego wykupu) obligacji na okaziciela o łącznej wartości 285.000.000 złotych, które zostały wyemitowane przez Ciech S.A. w dniu 14 grudnia 2007 r. (patrz raport bieżący 76/2007).

 

 Podpisy osób reprezentujących spółkę: Andrzej Kopeć – Członek Zarządu

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry