Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Przeprowadzenie w dniu 6 grudnia 2012 r. przedterminowego wykupu obligacji serii A wyemitowanych przez Ciech S.A. w grudniu 2007 r. w celu umorzenia.

Raport bieżący nr: 65/2012
Data raportu: 2012-12-07
Skrócona nazwa emitenta: CIECH
Temat: Przeprowadzenie w dniu 6 grudnia 2012 r. przedterminowego wykupu obligacji serii A wyemitowanych przez Ciech S.A. w grudniu 2007 r. w celu umorzenia.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Ciech S.A., działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie") oraz § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") informuje o dokonaniu w dniu 6 grudnia 2012 r. przedterminowego wykupu w celu umorzenia niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A wyemitowanych przez Ciech S.A. w grudniu 2007 r. ("Istniejące Obligacje") (Ciech S.A. poinformował o emisji Istniejących Obligacji w raporcie bieżącym nr 76/2007).

 
Podstawa prawna nabycia Istniejących Obligacji

W dniu 23 listopada 2012 r. Ciech S.A. złożył wszystkim obligatariuszom serii A ofertę wcześniejszego wykupu Istniejących Obligacji o łącznej wartości nominalnej 300.000.000 złotych. Wykup Istniejących Obligacji przez Ciech S.A. nastąpił w dniu 6 grudnia 2012 r., w momencie zapłaty przez Ciech S.A. ceny nabycia za Istniejące Obligacje, co zgodnie z ofertą nabycia Istniejących Obligacji, miało nastąpić w terminie do 2 dni roboczych od dnia rozliczenia w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. zabezpieczonych obligacji serii 01 i 02 na okaziciela, wyemitowanych przez Ciech S.A. w kwocie 320.000.000 złotych, których emisja miała miejsce 5 grudnia 2012 r. (Ciech S.A. poinformował o tej emisji obligacji w raporcie bieżącym nr 62/2012), ale w każdym przypadku nie później niż do 7 grudnia 2012 r.

 
Liczba nabytych Istniejących Obligacji oraz jednostkowa cena nabycia

Ciech S.A. w ramach przedterminowego wykupu obligacji serii A nabył 2.850 szt. Istniejących Obligacji o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 285.000.000 złotych po cenie równej ich wartości nominalnej tj. wynoszącej 100.000 złotych za każdą Istniejącą Obligację plus naliczone, a niezapłacone odsetki do dnia poprzedzającego dzień wykupu Istniejących Obligacji (tj. do dnia 5 grudnia 2012 r. włącznie). Wraz z dokonaniem przedterminowego wykupu Ciech S.A. rozpoczął procedurę umorzenia obligacji serii A, której zakończenie zaplanowano na 10 grudnia 2012 r.

 
Przyczyny nabycia Istniejących Obligacji

Ciech S.A. nabył Istniejące Obligacje przed terminem ich wykupu określonym, zgodnie z warunkami emisji Istniejących Obligacji, na 14 grudnia 2012 r. ("Termin Wykupu"), w celu optymalizacji kosztów finansowych Grupy Ciech.
Pozostałe obligacje serii A, co do których obligatariusze nie zgodzili się na ich zbycie przed terminem zapadalności o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 15.000.000 złotych będą wykupione w dniu zapadalności obligacji serii A tj. w dniu 14 grudnia 2012 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące oraz § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kopeć – Członek Zarządu

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry