Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Przeprowadzenie w dniu 14 grudnia 2012 r. wykupu oraz umorzenia obligacji serii A wyemitowanych przez Ciech S.A. w grudniu 2007 r.

Raport bieżący nr: 69/2012
Data raportu: 2012-12-14
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Przeprowadzenie w dniu 14 grudnia 2012 r. wykupu oraz umorzenia obligacji serii A wyemitowanych przez Ciech S.A. w grudniu 2007 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Ciech S.A., działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie") oraz § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") informuje o dokonaniu w dniu 14 grudnia 2012 r. terminowego wykupu oraz umorzenia niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A wyemitowanych przez Ciech S.A. w grudniu 2007 r. ("Istniejące Obligacje") (Ciech S.A. poinformował o emisji Istniejących Obligacji w raporcie bieżącym nr 76/2007).

Podstawa prawna nabycia Istniejących Obligacji:

Wykup oraz umorzenie Istniejących Obligacji przez Ciech S.A. nastąpiło w dniu 14 grudnia 2012 r., zgodnie z warunkami emisji Istniejących Obligacji.

Liczba nabytych Istniejących Obligacji oraz jednostkowa cena nabycia

Ciech S.A. w ramach terminowego wykupu obligacji serii A nabył 150 szt. Istniejących Obligacji o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 15.000.000 złotych po cenie równej ich wartości nominalnej tj. wynoszącej 100.000 złotych za każdą Istniejącą Obligację plus naliczone odsetki. (pozostałe Istniejące Obligacje Ciech S.A. wykupił w dniu 6 grudnia 2012 r. przed terminem ich zapadalności – patrz raport bieżący nr 65/2012).

Przyczyny nabycia Istniejących Obligacji

Ciech S.A. dokonał wykupu oraz umorzenia Istniejących Obligacji zgodnie z warunkami emisji Istniejących Obligacji, w terminie zapadalności wyznaczonym na 14 grudnia 2012 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące oraz § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


Do góry