Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Wszczęcie postępowania zabezpieczającego przeciwko jednostce zależnej Emitenta, oddalenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia

Raport bieżący nr: 70/2012
Data raportu: 2012-12-18
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Wszczęcie postępowania zabezpieczającego przeciwko jednostce zależnej Emitenta, oddalenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia
Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Ciech S.A. [Emitent], działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 17 grudnia 2012 r. powziął wiadomość o wszczęciu postępowania zabezpieczającego przeciwko jednostce zależnej, Zakładom Chemicznym Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy [Zachem], na podstawie informacji otrzymanych od Zachem o wpłynięciu do Zachem korespondencji sądowej.

Z odpisu doręczonego Zachem zażalenia wynika, co następuje:

  1. Air Products Chemical Europe B.V. oraz Air Products, LLC [Air Products] złożyły wniosek o zabezpieczenie roszczenia pieniężnego przeciwko Zachem w kwocie 98.609.032,20 USD (306.033.131,43 PLN wg kursu średniego NBP z dnia 17 grudnia 2012 roku) [Wniosek].
  2. Roszczenie to miałoby wynikać z umowy dostaw aminy (TDA), zawartej pomiędzy Air Products a Zachem [Kontrakt], o której Emitent informował w raportach bieżących nr 63/2007 z dnia 19 października 2007 r. oraz nr 4/2010 z dnia 9 lutego 2010 r., a o wypowiedzeniu i rozwiązaniu której Emitent informował w raportach bieżących nr 40/2012 z dnia 12 października 2012 r. i nr 68/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r.
  3. Wniosek został oddalony w całości postanowieniem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2012 r., sygn. akt VIII GCo 79/12 [Postanowienie Sądu].
  4. Na Postanowienie Sądu Air Products złożyło zażalenie, którego odpis doręczono Zachem w dniu 17 grudnia 2012 r. Zachem może wnieść odpowiedź na zażalenie.


Emitent uważa Wniosek oraz zażalenie za niezasadne. Zdaniem Emitenta, Air Products nie przysługuje roszczenie pieniężne, którego zabezpieczenia się domaga, gdyż Kontrakt został przez Zachem skutecznie wypowiedziany i uległ rozwiązaniu. Ponieważ przyczyną wypowiedzenia Kontraktu przez Zachem było jego naruszenie przez Air Products, to Zachem przysługują roszczenia odszkodowawcze przeciwko Air Products.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


Do góry