Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Informacja o dopuszczeniu do obrotu oraz dacie pierwszego notowania obligacji denominowanych w euro

Raport bieżący nr: 71/2012
Data raportu: 2012-12-18
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Informacja o dopuszczeniu do obrotu oraz dacie pierwszego notowania obligacji denominowanych w euro
Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:
Zarząd Ciech SA [Emitent] informuje, iż obligacje denominowane w euro z datą zapadalności w 2019 roku, wyemitowane przez jednostkę zależną Emitenta, spółkę Ciech Group Financing AB (publ), o których Emitent informował w raporcie bieżącym numer 60/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku [Obligacje] zostały dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu. Data pierwszego notowania Obligacji została ustalona na dzień 19 grudnia 2012 roku.

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


Do góry