Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmniejszenia zaangażowania

Raport bieżący nr: 7/2012
Data raportu: 2012-02-20
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmniejszenia zaangażowania
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd Ciech SA ("Emitent"), działając na podstawie Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, iż otrzymał zawiadomienie od TFI Allianz Polska S.A. w sprawie zmniejszenia łącznego zaangażowania funduszy: Allianz FIO, Allianz Platinium FIZ, Bezpieczna Jesień SFIO ("Fundusze Zarządzane przez Allianz TFI") w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Ciech SA, w wyniku sprzedaży akcji Emitenta przez fundusz Allianz FIO.

Fundusze Zarządzane przez Allianz TFI w wyniku sprzedaży przez Allianz FIO akcji Emitenta w dniu 8 lutego 2012 roku zmniejszyły zaangażowanie poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Ciech SA.

Przed zmianą Fundusze Zarządzane przez Allianz TFI posiadały łącznie 2 646 323 akcji, które stanowiły 5,0214% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, oraz dawały 2 646 323 głosów, które stanowiły 5,0214% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Po transakcji Fundusze Zarządzane przez Allianz TFI posiadają łącznie 2 552 420 akcji, które stanowią 4,8433% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz dają 22 552 420 głosów, które stanowią 4,8433 udziału w ogólnej liczbie głosów.

Pełną treść zawiadomienia Emitent przekazuje w załączniku.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Artur Osuchowski – Członek Zarządu

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Rafał Rybkowski – Członek Zarządu


.pdf Zawiadomienie o zmniejszeniu zaangażowania

Do góry