Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Stanowisko Zarządu CIECH S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji zwykłych w kapitale zakładowym spółki.

Raport bieżący nr: 8/2012
Data raportu: 2012-02-22
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Ciech SA ("Spółka"), działając na wniosek akcjonariusza reprezentujacego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, złożonego na podstawie Art. 400 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ("KSH"), oraz działając na podstawie Art. 399 § 1 KSH, zwołuje na dzień 26 kwietnia 2012 roku, na godzinę 12:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ciech SA. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w siedzibie Ciech SA pod adresem ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa.


Porządek obrad:

  1.     Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  2.     Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  3.     Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
  4.     Przyjęcie porządku obrad;
  5.     Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Ciech S.A.
  6.     Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, dokumentacja która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą umieszczone na stronie internetowej Spółki: www.ciech.com


W załączniku Zarząd Ciech SA przekazuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, oraz informację o liczbie głosów.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1), 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Ryszard Kunicki – Prezes Zarządu


.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Ciech SA 2012-04-26

.pdf Informacja o liczbie głosów na NWZ Ciech SA 2012-04-26

.pdf Projekty uchwał na NWZ Ciech SA 2012-04-26

Do góry