Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr: 9/2012
Data raportu: 2012-04-06
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu :

Zarząd CIECH S.A. ("Spółka") informuje, że Spółka, na podstawie art. 401 § 1 ksh oraz § 17 ust. 6 Statutu Spółki, otrzymała od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, wniosek o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 kwietnia 2012 roku następujących punktów:

    Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki CIECH S.A.;
    Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki CIECH S.A. do wszczęcia i przeprowadzenia konkursu na członka/członków Zarządu i przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu wyników postępowania konkursowego.

W związku z powyższym, Spółka podaje nowy, zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 kwietnia 2012 roku, o zwołaniu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 8/2012.

 

Porządek obrad:

  1.     Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2.     Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3.     Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4.     Przyjęcie porządku obrad.
  5.     Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki CIECH S.A.
  6.     Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki CIECH S.A.
  7.     Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki CIECH S.A. do wszczęcia i przeprowadzenia konkursu na członka/członków Zarządu i przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu wyników postępowania konkursowego.
  8.     Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


W związku z wprowadzonymi zmianami do porządku obrad, Zarząd Spółki CIECH S.A., przekazuje w załącznikach tekst nowych projektów uchwał.


Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Ryszard Kunicki – Prezes Zarządu


.pdf Projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad

.pdf Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu

.pdf Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do wszczęcia konkursu

Do góry