Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Odpowiedź na pozew oraz pozew wzajemny jednostki zależnej Emitenta w postępowaniu arbitrażowym

Raport bieżący nr: 13/2013

Data raportu: 2013-03-16

Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA

Temat: Odpowiedź na pozew oraz pozew wzajemny jednostki zależnej Emitenta w postępowaniu arbitrażowym

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu: 

Zarząd Ciech S.A. [Emitent], w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2013 z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie wszczęcia postępowania arbitrażowego przez Air Products Chemical Europe B.V. oraz Air Products, LLC [Air Products] przeciwko jednostce zależnej Emitenta, Zakładom Chemicznym Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy [Zachem], informuje, że powziął wiadomość, iż w dniu 15 marca 2013 roku pełnomocnicy procesowi Zachem przesłali do International Chamber of Commerce (ICC), odpowiedź Zachem na pozew Air Products wraz z pozwem wzajemnym Zachem przeciwko Air Products.

W odpowiedzi na pozew i pozwie wzajemnym Zachem zakwestionował twierdzenia Air Products dotyczące rzekomego naruszenia umowy dostawy aminy [Kontrakt] przez Zachem. Przedstawiono i poparto dowodami faktograficzne i prawne uzasadnienie, iż roszczenia Air Products są bezpodstawne, natomiast na uwzględnienie zasługują żądania i roszczenia odszkodowawcze Zachem oparte na ewidentnym naruszeniu Kontraktu przez Air Products. Zachem domaga się w szczególności:

stwierdzenia, że Air Products naruszyło Kontrakt, o wypowiedzeniu i rozwiązaniu którego Emitent informował raportami bieżącymi nr 40/2012 z dnia 12 października 2012 roku oraz nr 68/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku, poprzez:

nieudzielenie stosownego zapewnienia o gotowości dalszego wykonywania Kontraktu (adequate assurance),

zaprzestanie produkcji aminy,

przeniesienie bez zgody Zachem obowiązków kontraktowych w zakresie produkcji aminy na firmę Bayer,

niedochowanie wymogów poufności określonych w Kontrakcie,

niedostarczanie aminy odpowiadającej uzgodnionym warunkom technicznym;

stwierdzenia, że Air Products działał rażąco niedbale, umyślnie bądź w złej wierze;

nakazanie Air Products zapłaty odszkodowania, którego wysokość zostanie ustalona zgodnie z zasadami postępowania arbitrażowego w dalszych etapach postępowania, a które przysługuje Zachem z tytułu szkód poniesionych przede wszystkim ze względu na konieczność zwolnienia ponad 600 pracowników i wypłaty stosownych odpraw, konieczność demontażu instalacji produkcyjnych oraz rekultywacji terenu zakładów, jak też konieczność poniesienia innych wyszczególnionych kosztów;

stwierdzenie, że Zachem nie naruszył Kontraktu;

stwierdzenie, że Air Products nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze wobec Zachem.

Zdaniem Emitenta żądania sformułowane przez Zachem zasługują na uwzględnienie. Ponieważ Zachem skutecznie wypowiedział Kontrakt z powodu jego ewidentnego naruszenia przez Air Products, to Zachem przysługują roszczenia odszkodowawcze, a stanowisko prezentowane przez Air Products nie znajduje oparcia w faktach i w prawie.

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu 


Do góry