Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Raport bieżący nr: 14/2013

Data raportu: 2013-04-17

Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA

Temat: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu: 

Zarząd Ciech S.A. na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje o zmianie daty przekazania:

Jednostkowego raportu rocznego za 2012 rok oraz

Skonsolidowany raportu rocznego za 2012 rok

z dnia 26 kwietnia 2013 roku na dzień 19 kwietnia 2013 roku.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


Do góry