Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr: 15/2013

Data raportu: 2013-04-26

Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu: 

Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("CIECH S.A."), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011687, NIP: 118-00-19-377, kapitał zakładowy 263 500 975,00 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 402¹, art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje

 

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CIECH S.A.

Zgromadzenie odbędzie się dnia 22 maja 2013 roku o godz. 12.00 

w Warszawie, ul. Puławska 182, w sali nr 1.08 na I piętrze

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności CIECH S.A. za rok 2012 i Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2012.
 6. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Grupy Ciech za rok 2012 oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Ciech za rok obrotowy 2012.
 7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty CIECH S.A. za rok obrotowy 2012.
 8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności CIECH S.A. i Grupy Ciech, sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy Ciech za rok obrotowy 2012, jak również wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty CIECH S.A. za rok 2012.
 9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez CIECH S.A. akcji własnych w celu umorzenia, w sprawie umorzenia akcji własnych: 2 akcji zwykłych imiennych serii F oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki.
 10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie propozycji zmiany Statutu CIECH S.A. - (rozszerzenia) przedmiotu działania Spółki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności CIECH S.A. za rok 2012.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2012.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Ciech za rok 2012.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Ciech za rok obrotowy 2012.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty CIECH S.A. za rok obrotowy 2012.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdań z działalności CIECH S.A. i Grupy Ciech, sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy Ciech za rok obrotowy 2012, jak również wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty CIECH S.A. za rok 2012.
 17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
 18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
 19. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Zarządu CIECH S.A. na kolejną wspólną kadencję.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez CIECH S.A. akcji własnych w celu umorzenia.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych CIECH S.A. serii F oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu CIECH S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej CIECH S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu CIECH S.A.
 23. Zamknięcie obrad.

 

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ciech SA, projekty uchwał i pozostałe wymagane dokumenty są zamieszczone na stronie www.ciech.com, ponadto Emitent przekazuje je w załączniku.

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu 


.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Ciech SA

.pdf Informacja o liczbie głosów

.pdf Projekt uchwał

.pdf Uchwały Rady Nadzorczej

.pdf Uchwały Zarządu

Do góry