Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Informacja o nabyciu akcji własnych

Raport bieżący nr: 19/2013

Data raportu: 2013-05-22

Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA

Temat: Informacja o nabyciu akcji własnych

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu : 

Zarząd CIECH S.A. ("Spółka") informuje, w związku z uchwałą nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia został spełniony warunek zawieszający umowy warunkowej nabycia akcji CIECH S.A. celem umorzenia z dnia 26 kwietnia 2013 roku, na podstawie której skutek rozporządzający umowy w postaci przeniesienia akcji CIECH S.A. na rzecz Spółki celem umorzenia uzależniony został od podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia na warunkach określonych przedmiotową umową. 

Celem nabycia akcji własnych jest przywrócenie sytuacji, gdzie wszystkie akcje CIECH S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Walne Zgromadzenie CIECH S.A. wyraziło zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych na następujących warunkach:

  1. przedmiotem nabycia będą 2 (dwie) akcje imienne zwykłe serii F CIECH S.A. o numerach kolejnych od 1 do 2, o wartości nominalnej 5 zł (słownie: pięć złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) należących do Pana Grzegorza Margasa; 
  2. nabycie akcji własnych w celu umorzenia nastąpi za wynagrodzeniem na rzecz Pana Grzegorza Margasa w wysokości 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych 0/100); 
  3. środki przeznaczone na nabycie akcji własnych w celu umorzenia pochodzić będą wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału.

Tym samym Spółka w dniu 22 maja 2013 roku nabyła 2 (dwie) akcje własne, po jednostkowej cenie nabycia 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 0/100) za akcję.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 5 zł (słownie: pięć złotych), łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 0/100).

 Nabyte akcje stanowią poniżej 0,01% udziału w kapitale zakładowym CIECH S.A. i uprawniają do wykonywania 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi poniżej 0,01% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 Na dzień 22 maja 2013 roku CIECH S.A. posiada łącznie 2 (dwie) akcje własne stanowiące poniżej 0,01% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniające do wykonywania 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi poniżej 0,01% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.


Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu 


Do góry