Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Zawarcie aneksu do znaczącej umowy przez jednostkę zależną Emitenta

Raport bieżący nr: 21/2013
Data raportu: 2013-05-23
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Zawarcie aneksu do znaczącej umowy przez jednostkę zależną Emitenta
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:
Zarząd CIECH S.A. ("Emitent"), informuje o zawarciu w dniu 22 maja 2013 r. pomiędzy jednostką zależną Emitenta, spółką Soda Polska CIECH S.A., a spółką Kompania Węglowa S.A. z siedzibą w Katowicach (40-039 Katowice, ul. Powstańców 30) aneksu do Umowy trzyletniej z dnia 17.01.2011 r., która reguluje dostawy i ceny węgla energetycznego, o której Emitent informował w raporcie bieżącym 3/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r.

W aneksie został wydłużony czas obowiązywania umowy do 31 grudnia 2015 r. oraz określono nowe zasady ustalania cen w poszczególnych latach.

Wartość aneksu w latach 2014-2015 szacuje się na około 435 mln zł netto.

Pozostałe warunki umowy pozostały bez zmian.

Kryterium uznania umowy za znaczącą umowę: wartość przedmiotu aneksu większa niż 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach o publicznych oraz par. 5. ust 1, pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


Do góry