Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Wszczęcie postępowania arbitrażowego przeciwko jednostce zależnej Emitenta.

Raport bieżący nr: 2/2013
Data raportu
: 2013-01-07
Skrócona nazwa emitenta
: Ciech SA
Temat: Wszczęcie postępowania arbitrażowego przeciwko jednostce zależnej Emitenta.
Podstawa prawna: Art. 56 ust.1. pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Ciech S.A. [Emitent], działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 7 stycznia 2013 r. powziął wiadomość o wszczęciu postępowania arbitrażowego przeciwko jednostce zależnej, Zakładom Chemicznym Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy [Zachem], na podstawie informacji otrzymanych od Zachem o wpłynięciu do Zachem korespondencji procesowej z International Chamber of Commerce (ICC). Z odpisu doręczonego Zachem pisma wynika, co następuje:

  1. Air Products Chemical Europe B.V. oraz Air Products, LLC [Air Products] złożyły pozew arbitrażowy o zapłatę przeciwko Zachem w kwocie 98,61 miliona USD oraz o odszkodowanie w kwocie pieniężnej nieoznaczonej w pozwie [Pozew].
  2. Swoje roszczenia powodowie wywodzą rzekomo niezasadnego i niezgodnego z prawem rozwiązania przez Zachem umowy [Umowa] dostaw aminy (TDA), zawartej pomiędzy Air Products a Zachem [Kontrakt], o której Emitent informował w raportach bieżących nr 63/2007 z dnia 19 października 2007 r. oraz nr 4/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. Emitet informował o wypowiedzeniu i rozwiązaniu Umowy w raportach bieżących nr 40/2012 z dnia 12 października 2012 r. i nr 68/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r.

Emitent uważa Pozew za niezasadny. Zdaniem Emitenta, Air Products nie przysługuje roszczenie pieniężne, którego domaga się od Zachem, gdyż wg informacji posiadanych przez Emitenta, Umowa została przez Zachem skutecznie wypowiedziana i uległa rozwiązaniu zgodnie z jej postanowieniami. Jedyną znaną Emitentowi przyczyną wypowiedzenia Umowy przez Zachem było naruszenie Umowy przez Air Products oraz, że to Zachem przysługują roszczenia odszkodowawcze przeciwko Air Products w związku z naruszeniami Umowy przez Air Products.

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


Do góry