Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych

Raport bieżący nr: 23/2013

Data raportu: 2013-06-04

Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA

Temat: Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1. pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu: 

Zarząd CIECH S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 4 czerwca 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki, dokonała wyboru KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie jako biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu półrocznego i badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego CIECH S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ciech za lata 2013, 2014 i 2015.

Wyboru dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

W związku z dokonanym wyborem Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd do zawarcia z KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k. umowy o przegląd półrocznych i badanie rocznych sprawozdań finansowych, o których mowa powyżej, po uprzednim uzyskaniu opinii Komitetu Audytowego Rady Nadzorczej CIECH S.A. w zakresie istotnych warunków tej umowy.

Umowa będzie zawarta na czas niezbędny do realizacji wynikających z niej obowiązków.

Siedziba KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k. mieści się w Warszawie pod adresem: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.

KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k. została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3546.

Spółka nie korzystała dotychczas z usług KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., natomiast korzystała z usług KPMG Audyt Sp. z o.o. (wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 458).

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 oraz § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu 


Do góry