Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Obniżenie kapitału zakładowego oraz umorzenie akcji

Raport bieżący nr: 25/2013

Data raportu: 2013-06-27

Skrócona nazwa emitenta: CIECH

Temat: Obniżenie kapitału zakładowego oraz umorzenie akcji

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu: 

Zarząd CIECH S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o dokonaniu w dniu 21 czerwca 2013 roku zmiany wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców w zakresie wysokości kapitału zakładowego oraz liczby akcji Spółki, w związku z decyzją o umorzeniu akcji Spółki.

 

Umorzenie akcji oraz obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło na podstawie Uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 22 maja 2013 roku (patrz: raport bieżący nr 17/2013).

 

Stosownie do § 1 ust. 5 Uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 22 maja 2013 r., z chwilą zarejestrowania zmiany (obniżenia) wysokości kapitału zakładowego nastąpiło umorzenie 2 (dwóch) akcji zwykłych imiennych serii F Spółki, o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda, nabytych przez Spółkę w celu ich umorzenia na podstawie Uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 19/2013 z dnia 22 maja 2013 roku.

 

Umorzonym akcjom odpowiadają 2 (dwa) głosy na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiące poniżej 0,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

Umorzenie akcji nastąpiło w ramach umorzenia dobrowolnego.

 

Akcje zostały umorzone za wynagrodzeniem w wysokości 20,00 (dwadzieścia) złotych za każdą akcję.

Wobec powyższego, łączne wynagrodzenie przysługujące akcjonariuszowi wyniosło 40,00 (czterdzieści) złotych.

 

Po dokonaniu rejestracji obniżenia kapitału zakładowego oraz umorzeniu akcji, kapitał zakładowy Spółki wynosi 263.500.965 złotych i dzieli się na 52.699.909 akcji, w tym:

  • 20.816 (dwadzieścia tysięcy osiemset szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  • 19.775.200 (dziewiętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  • 8.203.984 (osiem milionów dwieście trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  • 23.000.000 (dwadzieścia trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
  • 1.699.909 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E,

o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda.

 

Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki wynosi 52.699.909.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu 


Do góry