Ciech

Szukaj
WCAG A A A

CURRENT REPORTS

Uzupełnienie pozwu wzajemnego jednostki zależnej Emitenta w postępowaniu arbitrażowym

Raport bieżący nr: 28/2013

Data raportu: 2013-07-04

Skrócona nazwa emitenta: CIECH

Temat: Uzupełnienie pozwu wzajemnego jednostki zależnej Emitenta w postępowaniu arbitrażowym

Podstawa prawna: Art. 56 ust.5  Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

 

Treść raportu: 

CIECH S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2013 z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie wszczęcia postępowania arbitrażowego przez Air Products Chemical Europe B.V. oraz Air Products, LLC („Air Products”) przeciwko jednostce zależnej Emitenta, Zakładom Chemicznym Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Zachem”) oraz raportu bieżącego nr 13/2013 z dnia 16 marca 2013 roku w sprawie odpowiedzi na pozew oraz pozwu wzajemnego Zachem w postępowaniu arbitrażowym, informuje, że powziął wiadomość, iż w dniu 3 lipca 2013 roku pełnomocnicy procesowi Zachem w postępowaniu arbitrażowym dokonali zmiany pozwu wzajemnego Zachem przeciwko Air Products poprzez wskazanie wartości roszczeń odszkodowawczych, w rezultacie czego, w chwili obecnej, Zachem domaga się od Air Products zapłaty odszkodowania z tytułu szkód powstałych wskutek naruszenia przez Air Products umowy dostaw aminy (TDA) zawartej między Air Products a Zachem („Kontrakt”) w wysokości nie niższej niż 161.647.474,00 złotych, a którego ostateczna wysokość zostanie określona w toku postępowania arbitrażowego.

 

W pozostałym zakresie pozew wzajemny nie został zmieniony.

 

Z uwagi na to, że – w opinii Emitenta – Zachem skutecznie wypowiedział Kontrakt z powodu jego ewidentnego naruszenia przez Air Products, a stanowisko prezentowane przez Air Products nie znajduje oparcia w faktach i w prawie, Emitent podtrzymuje stanowisko przedstawione w raporcie bieżącym nr 13/2013 z dnia 16 marca 2013 roku.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


Do góry