Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Dopłaty do kapitału spółki zależnej Soda Deutschland Ciech GmbH oraz spłata pożyczki udzielonej Soda Deutschland Ciech GmbH przez CIECH S.A.

Raport bieżący nr: 31/2013

Data raportu: 2013-10-08

Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA

Temat: Dopłaty do kapitału spółki zależnej Soda Deutschland Ciech GmbH oraz spłata pożyczki udzielonej Soda Deutschland Ciech GmbH przez CIECH S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Treść raportu: 

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3) w zw. § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 Nr 33, poz. 259 ze zm.), Zarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje o podjęciu decyzji w sprawie wniesienia dopłat do kapitału Soda Deutschland Ciech GmbH oraz o otrzymaniu informacji o spłacie pożyczki udzielonej przez CIECH S.A. na rzecz Soda Deutschland Ciech GmbH ("Spółka").

 

CIECH S.A., działając jako jedyny akcjonariusz Spółki, na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Soda Deutschland Ciech GmbH z dnia 8 października 2013 roku, zobowiązał się do wniesienia dopłat do kapitału Soda Deutschland Ciech GmbH (zgodnie z sekcją 272 § 2 niemieckiego kodeksu spółek handlowych – Handelsgesetzbuch) w kwocie 99.730.226 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset trzydzieści tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) EUR ("Transakcja").

 

Kryterium uznania Transakcji za umowę znaczącą stanowi wartość dopłat dokonanych przez CIECH S.A., przekraczająca 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

 

Jednocześnie CIECH S.A. informuje, że otrzymał w dniu 8 października 2013 r. od Zarządu Soda Deutschland Ciech GmbH informację, że środki z uzyskane z dopłat przeznaczy w pierwszej kolejności na spłatę pożyczki udzielonej Spółce w dniu 19 grudnia 2007 r. przez CIECH S.A. w kwocie 95.100.000 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów sto tysięcy) EUR, wraz z należnymi odsetkami (o udzieleniu pożyczki Emitent informował w raporcie bieżącym Nr 77/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r.). Wg wiedzy Emitenta środki uzyskane przez Spółkę w wyniku wniesienia dopłat umożliwią pełną spłatę ww. pożyczki.


Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu 


Do góry