Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Daty publikacji raportów okresowych w 2013 roku

Raport bieżący nr: 3/2013
Data raportu: 2013-01-09
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Daty publikacji raportów okresowych w 2013 roku
Podstawa prawna: Art. 56 ust.1. pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 
Zarząd Ciech SA, działając na podstawie §103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Rozporządzenie], przedstawia terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych Ciech SA i Grupy Chemicznej Ciech w 2013 roku.

Skonsolidowane raporty kwartalne rozszerzone o skrócone sprawozdania jednostkowe zostaną przekazane:

IV kwartał 2012 roku - w dniu 1 marca 2013 roku

I kwartał 2013 roku - w dniu 15 maja 2013 roku

III kwartał 2013 roku - w dniu 14 listopada 2013 roku

Raporty roczne zostaną przekazane:

Jednostkowy raport roczny za 2012 rok - w dniu 26 kwietnia 2013 roku 

Skonsolidowany raport roczny za 2012 rok - w dniu 26 kwietnia 2013 roku.

Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, skonsolidowany raport kwartalny rozszerzony o sprawozdanie jednostkowe za II kwartał 2013 roku nie będzie publikowany. 

Skonsolidowany raport za I półrocze 2013 roku rozszerzony o półroczne skrócone sprawozdanie jednostkowe zostanie przekazany w dniu 30 sierpnia 2013 roku.

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu 

 

 


Do góry