Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Zawarcie znaczącej umowy przez spółki zależne – pożyczka

Raport bieżący nr : 34/2013

Data raportu : 2013-11-06

Skrócona nazwa emitenta : Ciech SA

Temat : Zawarcie znaczącej umowy przez spółki zależne – pożyczka

Podstawa prawna : Art. 56 ust.1. pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu : 

CIECH S.A. (dalej także jako „Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż powziął wiadomość o tym, że w dniu dzisiejszym, tj. 6 listopada 2013 r., Verbis ETA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., KRS 0000434577 (dalej „Verbis ETA S.K.A.”) oraz Turia Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, KRS 0000473551 (dalej „Turia Sp. z o.o.”) – spółki zależne Emitenta – zawarły pomiędzy sobą Umowę pożyczki (dalej „Umowa”), na mocy której Verbis ETA S.K.A. zobowiązała się do udzielenia Turia Sp. z o.o. pożyczki, której przedmiotem jest kwota pieniężna w wysokości 178.316.790,00 (sto siedemdziesiąt osiem milionów trzysta szesnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) złotych (dalej „Pożyczka”).

 

Zgodnie z Umową, Pożyczka udzielana jest na 5 (pięć) lat licząc od dnia zawarcia Umowy, z możliwością wcześniejszego zwrotu części lub całości kwoty głównej Pożyczki.

 

Wysokość odsetek od udzielonej Pożyczki została ustalona na poziomie WIBOR6M + marża 5,85% rocznie, płatnymi półrocznie, przy czym pierwszy okres odsetkowy trwać będzie od daty przeniesienia kwoty Pożyczki, tj. nie później niż 30 dni od dnia zawarcia Umowy, do dnia 30 czerwca 2014 r.

 

Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu oraz nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych ani warunków odbiegających od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

 

O powiązaniach Emitenta z Verbis ETA S.K.A. oraz Turia Sp. z o.o., Emitent informował w raporcie bieżącym nr 33/2013 z dnia 05 listopada 2013 r.

 

Kryterium uznania umowy za znaczącą: § 2 ust. 1 pkt 44 lit. a) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) - przedmiot Umowy ma wartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…) oraz o spółkach publicznych, oraz § 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 w związku z § 2 ust. 1 pkt 44 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

 

Rodzaj zdarzenia: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) – zawarcie znaczącej umowy.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu 


Do góry