Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Zawarcie przez spółki zależne umowy potrącenia wierzytelności wynikających z zawartych umów znaczących

Raport bieżący nr: 35/2013
Data raportu: 2013-11-08
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Zawarcie przez spółki zależne umowy potrącenia wierzytelności wynikających z zawartych umów znaczących
Podstawa prawna: Art. 56 ust.1. pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu: 
CIECH S.A. (dalej także jako „Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż powziął wiadomość o tym, że w dniu dzisiejszym, tj. 8 listopada 2013 r., Verbis ETA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., KRS 0000434577 (dalej „Verbis ETA S.K.A.”) oraz Turia Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, KRS 0000473551 (dalej „Turia Sp. z o.o.”) – spółki zależne Emitenta – zawarły pomiędzy sobą Umowę potrącenia wierzytelności przysługujących wobec siebie wyżej wymienionym spółkom z tytułu zawartych pomiędzy nimi umów, tj.: 

wynikająca z Umowy sprzedaży aktywów wierzytelność Verbis ETA S.K.A. przysługująca wobec Turia Sp. z o.o. z tytułu zapłaty ceny na kwotę 178.316.790,00 (sto siedemdziesiąt osiem milionów trzysta szesnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) złotych (w tym kwota netto w wysokości 144.973.000,00 złotych oraz podatek od towarów i usług w wysokości 33.343.790,00 złotych), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 33/2013 z dnia 5 listopada 2013 roku (RB 33/2013),

wynikająca z Umowy pożyczki wierzytelność Turia Sp. z o.o. przysługująca wobec Verbis ETA S.K.A. z tytułu wypłaty kwoty pożyczki pieniężnej w wysokości 178.316.790,00 (sto siedemdziesiąt osiem milionów trzysta szesnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) złotych, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 34/2013 z dnia 6 listopada 2013 roku (RB 34/2013).

Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu oraz nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, ani warunków odbiegających od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

O powiązaniach Emitenta z Verbis ETA S.K.A. oraz Turia Sp. z o.o. Emitent informował w raporcie bieżącym nr 33/2013 z dnia 5 listopada 2013 r. (RB 33/2013).

Kryterium uznania umowy za znaczącą: § 2 ust. 1 pkt 44 lit. a) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) - przedmiot umowy ma wartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…) oraz o spółkach publicznych, oraz § 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 w związku z § 2 ust. 1 pkt 44 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…). 

Rodzaj zdarzenia: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) – zawarcie znaczącej umowy.

  

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu 


Do góry