Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej przystąpienia do negocjacji ze spółkami grupy Air Products

Raport bieżący nr: 36/2013

Data raportu: 2013-12-06

Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA

Temat: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej przystąpienia do negocjacji ze spółkami grupy Air Products

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

 

Treść raportu: 

​CIECH S.A. („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść informacji poufnej, której przekazanie zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) oraz na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych. 

 

Emitent informuje, że w dniu 15 listopada 2013 r. przekazał Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej wraz z podaniem przyczyny tego opóźnienia, z zastrzeżeniem, że przekaże do publicznej wiadomość raport dotyczący danego zdarzenia do dnia 5 grudnia 2013 r. Następnie termin przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej został przedłużony do dnia 7 grudnia 2013 r.

 

Informacją poufną, której przekazanie do publicznej wiadomości zostało opóźnione było przystąpienie przez Emitenta oraz jednostkę zależną Emitenta – Infrastrukturę Kapuściska S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (wcześniej: „Zakłady Chemiczne Zachem S.A.” z siedzibą w Bydgoszczy; dalej: „IK”) do negocjacji ze spółkami grupy Air Products (tj. Air Products LLC, Air Products Chemicals Europe B.V. oraz Air Products and Chemicals INC.; dalej łącznie jako: „Air Products”) i podpisania w związku z tym przez Emitenta i IK z Air Products porozumienia co do zasadniczych warunków mającej być przedmiotem negocjacji ugody („Memorandum of understanding”). 

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


Do góry