Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Zawarcie ugody ze spółkami grupy Air Products

Raport bieżący nr: 37/2013

Data raportu: 2013-12-06

Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA

Temat: Zawarcie ugody ze spółkami grupy Air Products

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu: 

​CIECH S.A. („Emitent”) na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie oraz na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących oraz okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że wraz z jednostką zależną Emitenta – Infrastrukturę Kapuściska S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (wcześniej: „Zakłady Chemiczne Zachem S.A.” z siedzibą w Bydgoszczy; dalej: „IK”), w rezultacie prowadzonych negocjacji (o których Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 36/2013 z dnia 6 grudnia 2013 r.) zawarł w dniu 6 grudnia 2013 r. ze spółkami grupy Air Products (tj. Air Products LLC, Air Products Chemicals Europe B.V. oraz Air Products and Chemicals INC.; dalej łącznie jako: „Air Products”) ugodę (dalej jako: „Ugoda”), która ma na celu zakończenie wszelkich sporów jakie wynikły między stronami w związku z wypowiedzeniem przez IK umowy dostaw aminy (TDA) zawartej z Air Products Chemicals Europe B.V. oraz Air Products LLC (o czym Emitent informował w raportach bieżących nr 40/2012 z 12 października 2012 r. oraz nr 68/2012 z 14 grudnia 2012 r.). 

 

W Ugodzie strony zrzekły się wzajemnie wszelkich zgłaszanych wobec siebie roszczeń i zdecydowały o zakończeniu toczących się postępowań tj. postępowania z powództwa Air Products LLC przeciwko Emitentowi przed Federalnym Sądem Rejonowym dla Wschodniego Rejonu Stanu Pensylwania (o wszczęciu którego to postępowania sądowego Emitent informował w raporcie bieżącym nr 5/2013 z 25 stycznia 2013 r.) oraz postępowania arbitrażowego toczącego się miedzy Air Products Chemicals Europe B.V. oraz Air Products LLC a IK przed sądem polubownym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu (o wszczęciu postępowania arbitrażowego Emitent informował w raporcie bieżącym nr 2/2013 z 7 stycznia 2013 r., zaś o złożeniu przez IK powództwa wzajemnego Emitent informował w raporcie bieżącym nr 13/2013 z dnia 16 marca 2013 r. oraz nr 28/2013 z 4 lipca 2013 r.).

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 


Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu 


Do góry