Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną – wcześniejszy wykup elektrociepłowni przez KWG

Raport bieżący nr: 38/2013

Data raportu: 2013-12-17

Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA

Temat: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną – wcześniejszy wykup elektrociepłowni przez KWG

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1. pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu : 

​CIECH S.A. (dalej także jako „Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż otrzymał wiadomość o tym, że w dniu dzisiejszym (17 grudnia 2013 r.) KWG-Kraftwerksgesellschaft Staßfurt mbH z siedzibą w Staßfurt (dalej „KWG”) oraz Sodawerk Staßfurt GmbH&Co. KG z siedzibą w Staßfurt (dalej „SWS”) – spółki pośrednio zależne Emitenta – zawarły z VASA Kraftwerke-Pool GmbH & Co. KG z siedzibą w Staßfurt (dalej „VASA”) umowę sprzedaży elektrociepłowni (dalej „Umowa”). 

 

Przedmiotem Umowy jest sprzedaż z dniem 1 stycznia 2014 roku przez VASA na rzecz KWG elektrociepłowni i związanych z nią praw (dalej „Elektrociepłownia”). Obecnie KWG użytkuje Elektrociepłownię na podstawie umowy dzierżawy z VASA, o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 74/2011 z dnia 23 grudnia 2011 roku oraz w raporcie bieżącym nr 6/2012 z dnia 2 lutego 2012 roku (dalej „Umowa Dzierżawy”).

 

Cenę sprzedaży Elektrociepłowni ustalono na kwotę 51.300.000,00 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta tysięcy) euro, co przy średnim kursie ogłoszonym przez NBP na dzień 17 grudnia 2013 roku (4,1788) stanowi równowartość kwoty 214.372.440,00 (dwieście czternaście milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści) złotych. Zgodnie z Umową cena sprzedaży zostanie zapłacona do dnia 30 grudnia 2013 r. do godz. 12.00 na określony w umowie rachunek bankowy. 

 

Ponadto, zgodnie z Umową, KWG i VASA zobowiązały się wzajemnie wycofać pozwy przeciwko sobie w sprawach prowadzonych przed Sądem Okręgowym w Magdeburgu, o rozliczenia związane z wykonywaniem Umowy Dzierżawy.

 

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych warunków stosowanych w tego typu umowach.

 

Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu oraz nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.

 

W wyniku zawarcia Umowy, pod warunkiem terminowego uiszczenia ceny sprzedaży, z dniem 1 stycznia 2014 roku Umowa Dzierżawy ulegnie rozwiązaniu, a własność Elektrociepłowni przejdzie na KWG.

 

KWG jest spółką zależną od SWS (100%), która jest zależna od Sodawerk Holding Staßfurt GmbH (100%, w tym 82,3% bezpośrednio i 17,7% pośrednio) (dalej „SHS”), natomiast SHS jest zależna od Soda Deutschland Ciech GmbH z siedzibą w Staßfurt (100%), która jest spółką zależną Emitenta (100%), wobec czego Emitent posiada pośrednio 100% udziałów w KWG.

 

Kryterium uznania umowy za znaczącą: § 2 ust. 1 pkt 44 lit. a) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) - przedmiot umowy ma wartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…) oraz o spółkach publicznych, oraz § 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 w związku z § 2 ust. 1 pkt 44 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

 

Rodzaj zdarzenia: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) – zawarcie znaczącej umowy.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu 


Do góry