Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej – Infrastruktura Kapuściska S.A.

Raport bieżący nr: 40/2013

Data raportu: 2013-12-31

Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA

Temat: Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej – Infrastruktura Kapuściska S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Treść raportu: 

​CIECH S.A. (dalej także jako „Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym (31 grudnia 2013 roku) otrzymał informację o złożeniu przez Zarząd spółki zależnej Emitenta – Infrastruktura Kapuściska S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, KRS 0000160179 (dalej „IK S.A.”) wniosku o ogłoszenie upadłości IK S.A. obejmującej likwidację majątku dłużnika (dalej „Wniosek”).

 

Wniosek został złożony w dniu 30 grudnia 2013 roku do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych.

 

Zarząd IK S.A. wskazał, że obowiązek złożenia Wniosku wynika z przepisów prawa i jest efektem trwałej utraty płynności finansowej przez IK S.A., której źródła przychodów nie wystarczają już na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania, w tym na regulowanie wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Wniosek zmierza do zapewnienia możliwie pełnej ochrony praw wierzycieli IK S.A. 

 

Na decyzję o złożeniu Wniosku znaczący wpływ miał również wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy (dalej „Sąd”), który w dniu 20 grudnia 2013 r. oddalił powództwo IK S.A. o rozwiązanie umowy ze Spółką Wodną „KAPUŚCISKA” (dalej „SWK”). Tym samym Sąd uznał za prawnie wiążący obowiązek IK S.A. do uiszczania na rzecz SWK zryczałtowanej opłaty z tytułu odprowadzania i oczyszczania ścieków, wynoszącej rocznie ponad 16 mln (szesnaście milionów) złotych, pomimo wstrzymania produkcji w grudniu 2012 roku i znacznego ograniczenia ilości odprowadzanych ścieków. Kontynuowanie umowy z SWK na takich warunkach, wygeneruje stratę IK S.A. na poziomie ok. 12 mln (dwanaście milionów) złotych rocznie.

 

W opinii Emitenta złożenie Wniosku oraz potencjalne ogłoszenie upadłości IK S.A. nie będzie miało negatywnego wpływu na przyszłą sytuację płynnościową CIECH S.A., z uwagi na brak konieczności dalszego udzielania wsparcia finansowego dla IK S.A. w przyszłości. 

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (...) oraz § 5 ust. 1 pkt 24 i § 30 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (...).

 

Rodzaj zdarzenia: § 5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) – złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jednostki zależnej od emitenta.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu 


Do góry