Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Zawarcie umów ze współuprawnionymi do praw własności intelektualnej wynikających z patentów i zgłoszeń rejestracyjnych, spełnienie następnych warunków zawieszających umowy z BASF

Raport bieżący nr: 4/2013

Data raportu: 2013-01-24

Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA

Temat: Zawarcie umów ze współuprawnionymi do praw własności intelektualnej wynikających z patentów i zgłoszeń rejestracyjnych, spełnienie następnych warunków zawieszających umowy z BASF

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

 

Treść raportu: 

Zarząd Ciech [Emitent], działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 41/2012 z dnia 12 października 2012 roku, w sprawie zawarcia umowy sprzedaży i przeniesienia wartości niematerialnych i prawnych związanych z produkcją TDI na rzecz BASF Polska sp. z o.o. [Umowa z BASF] informuje, iż w ramach realizacji warunków zawieszających określonych w Umowie z BASF, do dnia 31 grudnia 2012 roku Emitent, za zgodą Zakładów Chemicznych ZACHEM S.A. [Zachem], zawarł z pozostałymi współuprawnionymi do praw własności intelektualnej związanej z technologią TDI objętych ochroną wynikającą z prawa patentowego (patenty i zgłoszenia rejestracyjne), umowy nabycia tych praw w zakresie posiadanym przez pozostałych współuprawnionych, przy czym jedna z zawartych umów miała charakter umowy przedwstępnej.

W dniu 23 stycznia 2013 roku Emitent, realizując zapisy ww. umowy przedwstępnej, zawarł umowę nabycia prawa własności intelektualnej związanej z technologią TDI z ostatnim z pozostałych współuprawnionych.

Wskazany w niniejszym raporcie sposób doprowadzenia do spełnienia się warunków zawieszających Umowy z BASF zmierzających do zapewnienia BASF niezakłóconego i wolnego od jakichkolwiek płatności na rzecz dotychczasowych współuprawnionych korzystania z praw własności intelektualnej związanej z technologią TDI został potwierdzony przez strony Umowy z BASF jako zgodny z Umową. W szczególności strony potwierdziły, iż zawarcie w dniu 23 stycznia 2013 roku umowy nabycia prawa własności intelektualnej związanej z technologią TDI z ostatnim z pozostałych współuprawnionych w wykonaniu umowy przedwstępnej zawartej do 31 grudnia 2012 roku, nie stanowi naruszenia Umowy z BASF i nie daje żadnej ze stron podstaw do jej rozwiązania.


Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu 


Do góry