Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Wszczęcie postępowania sądowego przeciwko Emitentowi

Raport bieżący nr: 5/2013

Data raportu: 2013-01-25

Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA

Temat: Wszczęcie postępowania sądowego przeciwko Emitentowi

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1. pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu: 

Zarząd Ciech S.A. [Emitent], działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 25 stycznia 2013 r. otrzymał z Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieście dokument nadesłany przez Federalny Sąd Rejonowy dla Wschodniego Rejonu Stanu Pensylwania ("Sąd Amerykański") zawierający wniosek o doręczenie Emitentowi pozwu ("Pozew") spółki Air Products LLC ("Air Products") w sprawie wytoczonej Emitentowi przez Air Products przed Sądem Amerykańskim. 

Żądania Pozwu obejmują przede wszystkim: 

- uznanie odpowiedzialności Emitenta wobec Air Products z tytułu roszczeń formułowanych w Pozwie

- zasądzenie na rzecz Air Products odszkodowania za szkody udowodnione w kwocie, która przekroczy 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) dolarów amerykańskich 

- zasądzenie na rzecz Air Products odszkodowania sankcyjnego tytułem umyślnego i w inny sposób karygodnego postępowania Emitenta;

Z odpisu Pozwu doręczonego Emitentowi wynika, że Air Products opiera swoje żądania na twierdzeniach o rzekomo oszukańczych działaniach Emitenta w celu doprowadzenia Air Products do ustępstw cenowych w ramach umowy Air Products z jednostką zależną Emitenta, Zakładami Chemicznymi Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Zachem") oraz o rzekomej niedozwolonej ingerencji w stosunki umowne łączące Air Products z Zachem. Air Products miała jakoby ponieść z tego tytułu szkody w wysokości 16 mln USD (ok. 49,9 mln złotych wg. kursu średniego NBP z dnia 25 stycznia 2013 roku) w postaci ustępstw cenowych oraz szkody w postaci utraty zysków w wysokości nie mniejszej niż 98 mln USD (ok. 305,6 mln złotych wg. kursu średniego NBP z dnia 25 stycznia 2013 roku).

Emitent uważa Pozew w całości za niezasadny. Zdaniem Emitenta, Air Products zmierza w ten sposób do uzyskania bezpodstawnych korzyści w związku z rozwiązaniem umowy dostaw aminy (TDA) zawartej przez Air Products z Zachem ("Umowa"), o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 68/2012. Umowa została skutecznie wypowiedziana przez Zachem z winy Air Products, a przyczyną jej wypowiedzenia było m.in. zaprzestanie dostaw aminy (TDA) z fabryki w Pasadenie oraz niedostarczenie zapewnienia o możliwości dalszej realizacji dostaw aminy (TDA) w zgodzie z postanowieniami Umowy, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 40/2012. 

Emitent nie dopuścił się żadnego z czynów, które zarzuca mu w Pozwie Air Products, a w szczególności nie prowadził żadnych bezprawnych działań w zakresie okoliczności faktycznych i relacji biznesowych, których dotyczy Pozew. 

Nie uchybiając zarzutom braku podstaw merytorycznych, w odpowiedzi na Pozew, Emitent zamierza również podnieść zarzuty braku jurysdykcji Sądu Amerykańskiego wobec Emitenta w sprawie niewynikającej ze stosunku umownego lub faktycznego Emitenta z Air Products mającego związek z terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

O roszczeniu Air Products wobec Zachem w postępowaniu arbitrażowym Emitent informował odrębnie w komunikacie 2/2013 z dnia 7 stycznia 2013 r. przekazując informacje, że ocenia pozew arbitrażowy Air Products za niezasadny.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu 


Do góry