Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta

Raport bieżący nr: 6/2013

Data raportu: 2013-01-29

Skrócona nazwa emitenta: CIECH

Temat: Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1. pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Treść raportu: 

Zarząd Ciech SA [Emitent], działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż w dniu 28 stycznia 2013 roku powziął informację o dokonaniu przez sąd rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta.

Data zarejestrowania przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego: 25 stycznia 2013 roku

Wysokość kapitału zakładowego po zarejestrowaniu zmiany: 263 500 975,00 ZŁ

Ogólna liczba głosów wynikającą ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego: 52 699 911

Emitent informuje jednocześnie o dokonaniu rejestracji przez sąd obniżenia kapitału zakładowego spółek Janikosoda z siedzibą w Warszawie i Soda Mątwy z siedzibą w Warszawie [Spółki], oraz rejestracji podziału Spółek.

Zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta i Spółek, oraz rejestracja podziału Spółek została przeprowadzona na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 27 listopada 2012 roku (patrz raport bieżący numer 58/2012 z dnia 27 listopada 2012 roku). ). Dokonane zmiany w strukturze Grupy były ostatnim etapem rozpoczętego w 2007 roku procesu upraszczania zarządzania segmentem sodowym. Zmiany pozwalają na osiągnięcie przede wszystkim celu biznesowego w postaci przeniesienia do Ciech akcji Soda Polska Ciech SA, prowadzącej działalność produkcyjną, dają wymierny rezultat w postaci osiągnięcia korzyści podatkowych w wysokości ok. 60 mln PLN oraz pozwalają na prowadzenie przez Spółki dalszej działalności wspierającej funkcjonowanie Grupy Ciech.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


Do góry