Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Wpisanie do rejestru nowego tekstu jednolitego statutu

Raport bieżący nr: 8/2013

Data raportu: 2013-02-04

Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA

Temat: Wpisanie do rejestru nowego tekstu jednolitego statutu 

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1. pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu: 

Zarząd Ciech SA [Emitent] działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje w załączniku treść nowego tekstu jednolitego statutu, w związku z otrzymaniem postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o jego wpisaniu do rejestru Emitenta.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu 


.pdf Statut Ciech SA - tekst jednolity

Do góry