Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Oddalenie zażalenia Air Products na postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

Raport bieżący nr: 9/2013

Data raportu: 2013-02-13

Skrócona nazwa emitenta: CIECH

Temat: Oddalenie zażalenia Air Products na postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

 

Treść raportu: 

Zarząd Ciech S.A. [Emitent], w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 70/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. informuje, że w dniu 13 lutego 2013 r. powziął wiadomość o oddaleniu przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku Wydział V Cywilny [Sąd Apelacyjny] zażalenia Air Products Chemical Europe B.V. oraz Air Products, LLC [Air Products] na postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2012 r., oddalające wniosek Air Products o udzielenie zabezpieczenia przeciwko jednostce zależnej Emitenta, Zakładom Chemicznym Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy [Zachem]. Tym samym postępowanie zabezpieczające zostało prawomocnie zakończone odmową udzielenia zabezpieczenia.

Z przesłanego Emitentowi przez Zachem odpisu postanowienia Sądu Apelacyjnego z dnia 11 lutego 2013 r., sygn. akt V ACz 21/13, wynika, że Sąd Apelacyjny za prawidłowe uznał stanowisko Sądu I instancji, który oddalił wniosek Air Products o udzielenie zabezpieczenia. Sąd Apelacyjny uznał, że roszczenie Air Products o rekompensatę za rzekomo bezpodstawne wypowiedzenie umowy przez Zachem nie zostało uprawdopodobnione i z tego powodu należało odmówić udzielenia zabezpieczenia.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu 


Do góry