Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Udzielenie promesy pożyczki

Raport bieżący nr: 10/2014

Data raportu: 2014-05-05
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Udzielenie promesy pożyczki
Podstawa prawna: Art. 56 ust.1. pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

​CIECH S.A. (dalej także jako „Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 5 maja 2014 roku Emitent udzielił promesę pożyczki (dalej odpowiednio: „Promesa” i „Pożyczka”) na rzecz Soda Polska CIECH S.A. z siedzibą w Inowrocławiu (dalej: „Spółka Zależna”), w wysokości 160.000.000 PLN (sto sześćdziesiąt milionów złotych). Emitent zadeklarował udzielenie pożyczki na rzecz Spółki Zależnej na pokrycie kosztów realizacji projektu pt. „Intensyfikacja produkcji sody o 200 tys. ton/rok” (dalej: „Projekt”), realizowanego przez Spółkę Zależną w Inowrocławiu. Promesa stanowi podstawę ubiegania się przez Spółkę Zależną o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Promesa jest ważna przez okres od dnia 5 maja 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. Promesa nie określa wysokości oprocentowania Pożyczki. Warunkiem zawarcia umowy Pożyczki jest uzyskanie przez Spółkę Zależną zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Łączne nakłady na Projekt planowane są na poziomie 265.000.000 PLN. Realizacja Projektu przewidziana jest do końca roku 2016. W ramach Projektu planuje się zwiększenie mocy produkcyjnych w zakresie sody kalcynowanej o 200 tys. ton. Głównym warunkiem realizacji Projektu jest zapewnienie przez obecnego zewnętrznego dostawcę zwiększenia dostaw solanki do Spółki Zależnej.

Zarząd Emitenta, zgodnie z § 21 ust. 2 pkt 8) Statutu Spółki uzyskał zgodę Rady Nadzorczej Emitenta na udzielenie Promesy. Kryterium uznania Promesy za umowę znaczącą: § 2 ust. 1 pkt 44 lit. a) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (...) - przedmiot Promesy ma wartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…) oraz o spółkach publicznych, oraz § 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 w związku z § 2 ust. 1 pkt 44 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (...).

Rodzaj zdarzenia: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (...) – zawarcie znaczącej umowy.

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu

 

 


Do góry