Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Wcześniejszy wykup obligacji CIECH S.A.

Raport bieżący nr: 11/2014

Data raportu: 2014-05-06
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Wcześniejszy wykup obligacji CIECH S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust.1. pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

​CIECH S.A. (dalej także jako „Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 6 maja 2014 roku zażądał od agenta emisji obligacji serii 01, którego rolę pełni Banco Espirito Santo de Investimento S.A., Oddział w Polsce (dalej: „Agent Emisji”), przeprowadzenia wcześniejszego wykupu wszystkich 16.000 (szesnastu tysięcy) obligacji serii 01 (dalej: „Obligacje”), każda o wartości nominalnej 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych). Obligacje zostały wyemitowane przez Emitenta w dniu 5 grudnia 2012 roku. Skierowanie do Agenta Emisji żądania wcześniejszego wykupu Obligacji, zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji jest nieodwołalne i tworzy po stronie Emitenta bezwarunkowe zobowiązanie do wykupu Obligacji w dniu 5 czerwca 2014 roku.

Podstawę prawną nabycia Obligacji stanowią zapisy Warunków Emisji Obligacji. Przyczyną nabycia Obligacji jest zmniejszenie poziomu zadłużenia Grupy Kapitałowej Emitenta oraz obniżenie kosztów odsetkowych. Celem nabycia Obligacji jest ich umorzenie.  Średnia jednostkowa cena nabycia każdej z Obligacji wynosi 10.287,96 zł (dziesięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 96 groszy). Wartość wykupu (średnia jednostkowa cena powiększona o kwotę odsetek) każdej z Obligacji wynosi 10.671,91 zł (dziesięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych 91 groszy).

Agent Emisji działając na podstawie Warunków Emisji Obligacji, zawiadomi posiadaczy Obligacji o ich wcześniejszym wykupie w drodze umieszczania odpowiedniej informacji na stronie internetowej Agenta Emisji tj. www.esinvestment.pl

Zarząd Emitenta, zgodnie z § 21 ust. 2 pkt 8) Statutu Spółki uzyskał zgodę Rady Nadzorczej Emitenta na redukcję zadłużenia, w tym wykup Obligacji.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…) oraz o spółkach publicznych, oraz § 5 ust. 1 pkt 6 i § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

O emisji Obligacji Emitent informował raportem bieżącym nr 62/2012 z dnia 5 grudnia 2012 roku. 

Rodzaj zdarzenia: § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) – nabycie przez Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta.

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu

 

 


Do góry