Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Daty przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

 

Raport bieżący nr : 01/2014

Data raportu : 2014-01-14
Skrócona nazwa emitenta : Ciech SA
Temat : Daty przekazywania raportów okresowych w 2014 roku
Podstawa prawna : Art. 56 ust.1. pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu :

CIECH S.A. („Emitent") niniejszym podaje daty przekazywania raportów okresowych w 2014 roku.

Raporty kwartalne:

  • rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2014 roku – 15 maja 2014 roku,
  • rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2014 roku – 14 listopada 2014 roku;

Raport półroczny:

  • rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2014 roku – 29 sierpnia 2014 roku;

Raporty roczne:

  • jednostkowy raport roczny za rok 2013  – 21 marca 2014 roku,
  • skonsolidowany raport roczny za rok 2013 – 21 marca 2014 roku.

Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami) (dalej: „Rozporządzenie").

Ponadto Emitent informuje, że:

  • rozszerzony skonsolidowany raport półroczny będzie rozszerzony o elementy, o których mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia, wobec czego, zgodnie z tym przepisem, nie będzie publikowany odrębny raport półroczny,
  • zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie publikowany raport kwartalny oraz skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2014 roku,
  • zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia, skonsolidowany raport kwartalny rozszerzony o sprawozdanie jednostkowe za IV kwartał 2013 roku nie będzie publikowany.

Jednocześnie Emitent oświadcza, że skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalną informację finansową, o której mowa w § 83 ust. 1 Rozporządzenia, wobec czego, zgodnie z tym przepisem, nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych.


Podpisy osób reprezentujących spółkę : Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


Do góry