Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Rozpoczęcie procedury uzyskiwania zgód obligatariuszy obligacji zagranicznych (consent solicitation) na zmianę warunków umowy określającej warunki emisji obligacji zagranicznych (indenture) na podstawie umowy dodatkowej (supplemental indenture)

 

Raport bieżący nr: 12/2014

Data raportu: 2014-05-13
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Rozpoczęcie procedury uzyskiwania zgód obligatariuszy obligacji zagranicznych (consent solicitation) na zmianę warunków umowy określającej warunki emisji obligacji zagranicznych (indenture) na podstawie umowy dodatkowej (supplemental indenture)
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

​Zarząd Ciech S.A., działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie  publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z umową z dnia 28 listopada 2012 roku ("Umowa Indenture") określającą warunki emisji zabezpieczonych obligacji denominowanych w euro z datą zapadalności w 2019 r. ("Obligacje Zagraniczne"), które zostały wyemitowane przez Ciech Group Financing AB (publ), spółkę specjalnego przeznaczenia całkowicie zależną od Ciech S.A. w dniu 28 listopada 2012 r. ("Emitent Obligacji Zagranicznych") (Ciech S.A. poinformował o emisji Obligacji Zagranicznych w raporcie nr 60/2012), niniejszym informuje o:

i.    wystąpieniu w dniu 13 maja 2014 r. o zgodę obligatariuszy (consent solicitation) niewykupionych Obligacji Zagranicznych (na podstawie oświadczenia o wystąpieniu o zgodę (consent solicitation statement) z dnia 13 maja 2014 r.) ("Procedura Uzyskiwania Zgód") na:

a.    zmianę wybranych warunków Umowy Indenture, w celu wydłużenia terminu, w którym Ciech S.A. ma zapewnić, by S.C. Uzinele Sodice Govora - Ciech Chemical Group SA spełniła określone wymogi dotyczące aktywów netto;

b.    zmianę innych warunków Umowy Indenture, w zakresie wymaganym zmianami, o których mowa w ppkt. a powyżej; oraz

c.    zawarcie umowy dodatkowej do Umowy Indenture (supplemental indenture) ("Umowa Dodatkowa"), która pozwoli na wejście w życie zmian do Umowy Indenture, o których mowa w ppkt. b oraz c powyżej.

ii.    zawarciu w dniu 13 maja 2014 r., związanej z pkt. i powyżej, umowy ws. agenta pozyskiwania zgód (solicitation agent agrement), pomiędzy Ciech Group Financing AB (publ), Ciech S.A. oraz Execution Noble Limited (spółką zależną Banco Espírito Santo de Investimento, S.A.).


Podpisy osób reprezentujących spółkę: Andrzej Kopeć - Członek Zarządu, Artur Osuchowski - Członek Zarządu


Do góry