Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Uzyskanie zgody wymaganej większości obligatariuszy obligacji zagranicznych na zmianę warunków umowy określającej warunki emisji obligacji zagranicznych (indendture) na podstawie umowy dodatkowej (supplemental indenture)

Raport bieżący nr: 16/2014

Data raportu: 2014-05-22
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Uzyskanie zgody wymaganej większości obligatariuszy obligacji zagranicznych na zmianę warunków umowy określającej warunki emisji obligacji zagranicznych (indendture) na podstawie umowy dodatkowej (supplemental indenture)
Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu
:

​W nawiązaniu do raportu nr 12/2014, Zarząd CIECH S.A., działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie  publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z umową z dnia 28 listopada 2012 roku ("Umowa Indenture") określającą warunki emisji zabezpieczonych obligacji denominowanych w euro z datą zapadalności w 2019 r. ("Obligacje Zagraniczne"), które zostały wyemitowane przez Ciech Group Financing AB (publ), spółkę specjalnego przeznaczenia całkowicie zależną od CIECH S.A. w dniu 28 listopada 2012 r. (CIECH S.A. poinformował o emisji Obligacji Zagranicznych w raporcie nr 60/2012), niniejszym informuje o uzyskaniu w dniu 22 maja 2014 r. zgody wymaganej Umową Indenture większości obligatariuszy niewykupionych Obligacji Zagranicznych (w wyniku zakończenia w dniu 22 maja 2014 r. procesu uzyskiwania zgód [consent solicitation], o którym CIECH S.A. poinformował w raporcie nr 12/2014) na:

a.    zmianę wybranych warunków Umowy Indenture, w celu wydłużenia terminu, w którym Ciech S.A. ma zapewnić, by S.C. Uzinele Sodice Govora - Ciech Chemical Group SA spełniła określone wymogi dotyczące aktywów netto;
b.    zmianę innych warunków Umowy Indenture, w zakresie wymaganym zmianami, o których mowa w ppkt. a powyżej; oraz
c.    zawarcie umowy dodatkowej do Umowy Indenture (supplemental indenture), która pozwoli na wejście w życie zmian do Umowy Indenture, o których mowa w ppkt. b oraz c powyżej.


Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


Do góry