Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Ciech S.A. w przedmiocie wypłaty dywidendy

 

Raport bieżący nr: 18/2014

Data raportu: 2014-05-23
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Ciech S.A. w przedmiocie wypłaty dywidendy
Podstawa prawna: Art. 56 ust.1. pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

​Zarząd Ciech S.A. (dalej: Emitent) działając na podstawie §  38 ust. 1 pkt 11) i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że w dniu 23 maja 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ciech S.A. podjęło uchwałę nr 10 o wypłacie dywidendy w wysokości 59.550.897,17 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych i siedemnaście groszy) na dywidendę dla Akcjonariuszy (1,13 zł na jedną akcję). Dzień dywidendy został ustalony na dzień 29 maja 2014 roku. Termin wypłaty dywidendy został ustalony na dzień 28 listopada 2014 roku. Do dywidendy uprawnionych jest 52.699.909 akcji Spółki.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11) i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


Do góry