Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Powołanie Rady Nadzorczej Ciech S.A. na kolejną kadencję

Raport bieżący nr: 19/2014

Data raportu: 2014-05-23
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Powołanie Rady Nadzorczej Ciech S.A. na kolejną kadencję
Podstawa prawna: Art. 56 ust.1. pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

​Zarząd Ciech S.A. (Emitent) informuje, działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22) i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t. jedn. Dz.U z 2014 r. poz. 133), że w dniu 23 maja 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ciech S.A. powołało Radę Nadzorczą Ciech S.A. na kolejną wspólną kadencję w składzie: Arkadiusz Grabalski, Zygmunt Kwiatkowski, Maciej Lipiec, Waldemar Maj, Mariusz Obszyński, Ewa Sibrecht-Ośka, Sławomir Stelmasiak.

Arkadiusz Grabalski- Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1998 r. wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W latach 1995 - 1996 zatrudniony w Departamencie Prawnym Ministerstwa Przekształceń Własnościowych. Od 1996 do 1998 r. pracował w Creditanstaldt SCG Fund Management SA – firmie zarządzającej NFI Hetman SA. W latach 1998 - 2005 zatrudniony w White & Case, W. Daniłowicz, W. Jurcewicz Kancelaria Prawnicza Sp. k. Od 2005 r. wspólnik w Stolarek & Grabalski Kancelaria Prawnicza sp. k. Pan Arkadiusz Grabalski specjalizuje się w prawie rynków kapitałowych, transakcjach M&A, oraz transakcjach private equity. Istotną część jego praktyki zajmują procesy restrukturyzacyjne, prawo upadłościowe, pomoc publiczna oraz spory sądowe. Pan Arkadiusz Grabalski brał udział w procesach przygotowania spółek do prywatyzacji oraz zbywaniu akcji prywatyzowanych spółek inwestorom. Czynnie uczestniczył w procesach połączenia kilku banków oraz innych spółek, w tym spółek publicznych. Doradzał wielu spółkom w procesach ich upublicznienia (IPO), jak również przy kolejnych emisjach tych spółek, w tym emisjach obligacji zamiennych na akcje. Uczestniczył w procesie utworzenia jednego z pierwszych funduszy sekurytyzacyjnych. Reprezentował przedsiębiorców w procesach restrukturyzacyjnych, procesach pozyskania finansowania na działalność inwestycyjną, jak również znaczących sporach sądowych. Pan Arkadiusz Grabalski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Ciech SA. Nie jest też wspólnikiem w żadnej konkurencyjnej spółce cywilnej, spółce osobowej oraz nie jest członkiem organów w innych konkurencyjnych wobec Spółki osobach prawnych. Nie figuruje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186).

Zygmunt Kwiatkowski - Absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej – Wydział Matematyki Fizyki i Chemii (1979). Ukończył studia podyplomowe dla kadry zarządzającej banków na wydziale Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim (1997). Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał tytuł Doctorate Major in Business Administration na University of Nort West Columbia (2004). Odbył kursy i szkolenia z zakresu analizy finansowej, zarządzania, instrumentów finansowych i zagadnień giełdy papierów wartościowych. W latach 2002 - 2006 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Z.A. Puławy. W latach 2012 - 2011 był Prezesem Zarządu Wiko Company S.A. Aktualnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Kruszywa Niemce S.A. oraz prowadzi własną działalność gospodarczą pod firmą Cooperation and Global Consulting Zygmunt Kwiatkowski. Zasiadał w radach nadzorczych Z.A. Puławy (2001-2002), Z.Ch. Police S.A. (2010), F.S. Holding w Lublinie (2002), ZAO AFK w Kiemierowie Rosyjska Federacja – budowa kombinatu przerobu drewna i P.P.M.B. Niemce S.A. Pan Zygmunt Kwiatkowski oświadcza, że nie jest wspólnikiem w żadnej konkurencyjnej spółce osobowej oraz nie jest członkiem organów w innych konkurencyjnych wobec spółki osobach prawnych, nie wykonuje też innej działalności poza wskazaną wyżej. Nie figuruje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186).

Maciej Lipiec  - Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (2000 r.), ukończył Małopolską Szkołę Administracji Publicznej/Uniwersytet w Kopenhadze z tytułem Master of Public Administration (MPA), był stypendystą na Uniwersytecie w Sztokholmie (School of Business). W latach 2000 – 2002 pracował w Commercial Union Financial Services i PTE Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK. W latach 2002 – 2003 był zatrudniony w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w Departamencie EFS. W latach 2003 – 2004 pełnił funkcję doradcy Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki i Pracy w Ministerstwie Gospodarki Pracy. W latach 2004 – 2005 był dyrektorem Sekretariatu Wiceprezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W latach 2005 – 2011 był zatrudniony w Agencji Rozwoju Przemysłu S. A. Obecnie pełni funkcję prezesa zarządu w firmie Operator ARP Sp. z o.o. Posiada certyfikaty Project Manager PRINCE2 i Risk Manager. Zasiadał w radach nadzorczych w Krakowskich Zakładów Garbarskich S.A. (2005 – 2006), Operator ARP Sp. z o.o. (2007 – 2011) oraz Z.E. Elsen S.A. (od 2011). Pan Maciej Lipiec oświadcza, że nie jest wspólnikiem w żadnej konkurencyjnej spółce osobowej oraz nie jest członkiem organów w innych konkurencyjnych wobec spółki osobach prawnych, nie wykonuje też innej działalności poza wskazaną wyżej. Nie figuruje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186).

Waldemar Maj - Ukończył Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej (1980 r.), uzyskał doktorat w Instytucie Fizyki PAN (1989 r.) oraz stopień MBA w Harvard Business School w USA (1996 r.). Partner-założyciel Metropolitan Capital Solutions Sp. z o.o. SKA, firmy zajmującej się doradztwem strategicznym i corporate finance (od 4/2009 r.). Członek Rady Nadzorczej PZU SA (od 12/2009 r.), przewodniczący Komitetu ds. IPO (do 5/2010). Od 9/2007 do 6/2008 wiceprezes Zarządu ds. finansowych w PKN Orlen SA odpowiedzialny za pion finansowy i relacje inwestorskie; członek Zarządu AB Mazeikiu Nafta oraz przewodniczący Komitetu ds. Audytu Rady Nadzorczej Unipetrol a.s. Od 4/2005 do 8/2007 wiceprezes Zarządu Banku BGŻ SA (z rekomendacji Rabobank) odpowiedzialny za bankowość korporacyjną oraz skarbową. Od 7/2002 do 3/2005 członek Zarządu, a następnie prezes banku giełdowego DZ Bank Polska SA. W latach 2000-2002 senior associate w amerykańskiej firmie doradztwa strategicznego McKinsey & Company w Warszawie. W latach 1996 - 2000 senior investment officer w International Finance Corporation (Grupa Banku Światowego) w Waszyngtonie. W latach 1991 - 1994 doradca ministra finansów oraz prezes Fundacji Rozwoju Systemu Finansowego; przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Gdańskiego SA (1993 - 1994). W latach 1981 - 1991 asystent, a następnie adiunkt w Instytucie Fizyki PAN; postdoctoral fellow w Kamerlingh Onnes Laboratorium w Lejdzie w Holandii. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pan Waldemar Maj nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Ciech SA. Nie jest też wspólnikiem w żadnej konkurencyjnej spółce cywilnej, spółce osobowej oraz nie jest członkiem organów w innych konkurencyjnych wobec Spółki osobach prawnych. Nie figuruje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186).

Mariusz Obszyński - Absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny.Pracował m.in. w Przedsiębiorstwie Eksploatacji Rurociągów Naftowych Przyjaźń S.A. jako członek zarządu, PGNiG SA jako doradca zarządu, dyrektor departamentu fuzji i przejęć w Agencji Rozwoju Przemysłu SA oraz dyrektor biura nadzoru właścicielskiego spółki Nafta Polska SA. Obecnie zatrudniony na stanowisku Dyrektora Biura Strategii, Analiz i Nadzoru Właścicielskiego w OLPP Sp. z o.o. W trakcie swojej dotychczasowej pracy zasiadał w radach nadzorczych następujących podmiotów: Rafineria Czechowice SA, Zakłady Chemiczne Police S.A., Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., Grupa LOTOS S.A., PERN Przyjaźń S.A., OLPP Sp. z o.o. oraz Naftoserwis Sp. z o.o. Pan Mariusz Obszyński oświadcza, że nie jest wspólnikiem w żadnej konkurencyjnej spółce osobowej oraz nie jest członkiem organów w innych konkurencyjnych wobec spółki osobach prawnych, nie wykonuje też innej działalności poza wskazaną wyżej. Nie figuruje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186).

Ewa Sibrecht-Ośka - Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Prawa. Od 1994 r. radca prawny – aplikacja radcowska w Warszawie. Od 1991 do 2001 r. zatrudniona w Departamencie Prawnym Ministerstwa Finansów. Równolegle: 1992 - 1995 – zatrudnienie w banku, 1995 - 1996 zatrudniona w Kancelarii Prawniczej Baker McKenzie, 1998 - 2001 Kancelaria Prawnicza Cavere, 2000 - 2001 zatrudniona w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. W latach 2001 - 2006 pracowała w Nafcie Polskiej S.A. W latach 2006 - 2007 była radcą prawnym w Korporacji Polskie Stocznie S.A. W roku 2007 r. – radca prawny w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Nadzoru Właścicielskiego oraz w Progres Services Sp. z o.o. Od listopada 2007 r. radca ministra w DNWiPI w Ministerstwie Skarbu Państwa; od maja 2009 r. Dyrektor Departamentu Analiz w Ministerstwie Skarbu Państwa. Obecnie Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Skarbu Państwa. Pani Ewa Sibrecht-Ośka uczestniczyła w pracach nad projektem ustawy o doradztwie podatkowym i ustawie o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego oraz w przygotowaniu Grupy LOTOS S.A. do debiutu giełdowego. Ponadto uczestniczyła w procesie prywatyzacji sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej (Zakłady Chemiczne Organika Sarzyna S.A. oraz Zachem S.A.) – uczestnictwo w projekcie przygotowania zbycia akcji spółek inwestorom, w tym odbiór analiz przedprywatyzacyjnych, umowy z prywatyzowanymi spółkami oraz negocjacje umów z inwestorami w tym zagadnienia pomocy publicznej. Pani Ewa Sibrecht-Ośka oświadcza, że nie jest wspólnikiem w żadnej konkurencyjnej spółce osobowej oraz nie jest członkiem organów w innych konkurencyjnych wobec spółki osobach prawnych. Nie figuruje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186).

Sławomir Stelmasiak - Absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii. Studia podyplomowe z zakresu mediacji i negocjacji (Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu 1998), audytu wewnętrznego (Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu 2010) oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 2012). Studia Doktoranckie na Wydziale  Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W 1997 roku  zdał egzamin dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Od 2003 roku  członek Rady Nadzorczej MPK Poznań Sp. z o.o. Brał udział w licznych szkoleniach, stażach i konferencjach na temat ochrony środowiska, finansowania inwestycji w ochronie środowiska, rynku energii oraz odnawialnych źródeł energii. Od 1988 roku  prowadził działalność gospodarczą, indywidualną oraz jako udziałowiec i akcjonariusz spółek prawa handlowego. Brał udział w projektach inwestycyjnych jako członek  organów zarządzających i nadzorczych, w branży handlowej, nieruchomości, wydobywczej, chemicznej. W latach 1998-2010 członek władz Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług. Członek Rady Finansowej i doradca Rektora Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu. W latach 2008 - 2010  w GK Enea – doradca Zarządu ds. odnawialnych źródeł energii, oraz Prezes Zarządu BHU S.A. (Grupa Enea). Obecnie Prezes Zarządu Stomil-Poznań S.A. Pan Sławomir Stelmasiak oświadcza, że nie jest wspólnikiem w żadnej konkurencyjnej spółce osobowej oraz nie jest członkiem organów w innych konkurencyjnych wobec spółki osobach prawnych, nie wykonuje też innej działalności poza wskazaną wyżej. Nie figuruje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186).

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22) i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


Do góry