Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ciech S.A.

Raport bieżący nr: 20/2014

Data raportu: 2014-05-26
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ciech S.A.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Treść raportu:

Zarząd Ciech S.A. (Emitent), działając na podstawie art. 70 pkt 3) ustawy o ofercie publicznej  warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ciech S.A. („Walne Zgromadzenie"), rozpoczętym w dniu 24 kwietnia 2014 roku, kontynuowanym w dniu 15 maja 2014 roku i zakończonym w dniu 23 maja 2014 roku, posiadali co najmniej 5% głosów, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 kwietnia 2014 roku:

Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa – 19.972.900 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu – 64,65%, udział w ogólnej liczbie głosów – 37,90%

ING Otwarty Fundusz Emerytalny - 4.500.000 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu – 14,57%, udział w ogólnej liczbie głosów – 8,54%;

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień" – 4.200.000 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu – 13,60%, udział w ogólnej liczbie głosów – 7,97%.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu – po wznowieniu obrad - w dniu 15 maja 2014 roku:

Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa – 19.972.900 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu – 64,65%, udział w ogólnej liczbie głosów – 37,90%.

ING Otwarty Fundusz Emerytalny - 4.500.000 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu – 14,57%, udział w ogólnej liczbie głosów – 8,54%;

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień" – 4.200.000 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu – 13,60%, udział w ogólnej liczbie głosów – 7,97%.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu – po kolejnym wznowieniu obrad - w dniu 23 maja 2014 roku:

Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa – 19.972.900 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu – 64,68%, udział w ogólnej liczbie głosów – 37,90%.

ING Otwarty Fundusz Emerytalny - 4.500.000 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu – 14,57%, udział w ogólnej liczbie głosów – 8,54%;

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień" – 4.200.000 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu – 13,60%, udział w ogólnej liczbie głosów – 7,97%.

O przerwach w obradach Walnego Zgromadzenia Emitent informował raportami bieżącymi nr 9/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku i nr 14/2014 z dnia 15 maja 2014 roku.

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 263.500.965,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy miliony pięćset tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych) – i podzielony jest na: 52.699.909 (pięćdziesiąt dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć) akcji o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda. Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi, na okaziciela.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


Do góry