Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Zmiana warunków umowy określającej warunki emisji obligacji zagranicznych

  Raport bieżący nr : 22/2014

Data raportu : 2014-05-27
Skrócona nazwa emitenta : Ciech SA
Temat : Zmiana warunków umowy określającej warunki emisji obligacji zagranicznych
Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu :

W nawiązaniu do raportów nr 16/2014 oraz nr 12/2014, Zarząd Ciech S.A. („Emitent" lub „Spółka"), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie  publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z umową z dnia 28 listopada 2012 roku ("Umowa Indenture") określającą warunki emisji zabezpieczonych obligacji denominowanych w euro z datą zapadalności w 2019 r. ("Obligacje Zagraniczne"), które zostały wyemitowane przez Ciech Group Financing AB (publ) („Emitent Obligacji Zagranicznych"), spółkę specjalnego przeznaczenia całkowicie zależną od Emitenta w dniu 28 listopada 2012 r. (Emitent poinformował o emisji Obligacji Zagranicznych w raporcie nr 60/2012), informuje, iż w dniu 27 maja 2014 roku powziął wiadomość o zawarciu pomiędzy Deutsche Trustee Company Limited jako powiernikiem (trustee), Spółką oraz Emitentem Obligacji Zagranicznych - umowy dodatkowej do Umowy Indenture ("Umowa Dodatkowa"). Zgodnie z warunkami Umowy Dodatkowej dokonano płatności za wydanie zgody przez wymaganą Umową Indenture większość obligatariuszy niewykupionych Obligacji Zagranicznych.

Umowa Dodatkowa obejmuje zmianę wybranych warunków Umowy Indenture, w tym wydłużenie terminu, w którym Ciech S.A. ma zapewnić, by S.C. Uzinele Sodice Govora - Ciech Chemical Group SA spełniła określone wymogi dotyczące aktywów netto, z dnia 28 maja 2014 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Zarząd Emitenta informuje ponadto, iż w związku z wejściem w życie Umowy Dodatkowej, Obligatariusze niewykupionych Obligacji Zagranicznych nie będą mogli żądać wykupu Obligacji Zagranicznych wraz z upływem terminu pierwotnie zastrzeżonego na spełnienie wymogów, o których mowa powyżej.

Podpisy osób reprezentujących spółkę : Andrzej Kopeć – Członek Zarządu, Artur Osuchowski – Członek Zarządu

 

 

 


Do góry