Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Wydanie postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości spółki zależnej – Infrastruktura Kapuściska S.A.

 

Raport bieżący nr: 02/2014

Data raportu: 2014-03-14
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Wydanie postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości spółki zależnej – Infrastruktura Kapuściska S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust.1. pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

​CIECH S.A. (dalej także jako „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku w przedmiocie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej – Infrastruktura Kapuściska S.A., informuje iż w dniu dzisiejszym (tj. 14 grudnia 2013 roku) Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w Wydziale XV Gospodarczym postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym uwzględnił wniosek spółki zależnej Emitenta – Infrastruktura Kapuściska S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, KRS 0000160179 (dalej „IK S.A.”) i ogłosił upadłość IK S.A. obejmującą likwidację majątku upadłego (dalej „Postanowienie”).

Zażalenie na Postanowienie przysługuje wyłącznie IK S.A. jako dłużnikowi. Jeżeli IK. S.A. nie złoży zażalenia Postanowienie stanie się prawomocne z upływem 7 dni od doręczenia Postanowienia z uzasadnieniem.

Na mocy Postanowienia wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR p. Joanny Szwedy-Porzych oraz syndyka masy upadłości w osobie p. Grzegorza Floryska.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (...) oraz § 5 ust. 1 pkt 24 i § 30 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (...).

Rodzaj zdarzenia: § 5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (...) – ogłoszenie upadłości jednostki zależnej emitenta.


Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


Do góry