Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej CIECH S.A.

 

Raport bieżący nr : 24/2014

Data raportu : 2014-06-02
Skrócona nazwa emitenta : Ciech SA
Temat : Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej CIECH S.A.
Podstawa prawna : Art. 56 ust.1. pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu :

​ Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 22) i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2014 z dnia 23 maja 2014 roku, Zarząd CIECH S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 2 czerwca 2014 roku Rada Nadzorcza Emitenta dokonała wyboru Przewodniczącego Rady w osobie Pani Ewy Sibrecht-Ośka, Zastępcy Przewodniczącego Rady w osobie Pana Zygmunta Kwiatkowskiego oraz Sekretarza Rady w osobie Pana Mariusza Obszyńskiego.

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej w/w osób zostały przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 19/2014 z dnia 23 maja 2014 roku.

Podpisy osób reprezentujących spółkę : Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


Do góry