Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Wykup obligacji serii 01

 

Raport bieżący nr : 25/2014

Data raportu : 2014-06-05
Skrócona nazwa emitenta : Ciech SA
Temat : Wykup obligacji serii 01
Podstawa prawna : Art. 56 ust.1. pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu :

CIECH S.A. (dalej także jako „Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 5 czerwca 2014 roku Emitent wykupił wszystkie 16.000 (szesnaście tysięcy) obligacji serii 01 (dalej: „Obligacje”), każda o wartości nominalnej 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych). Obligacje zostały wyemitowane przez Emitenta w dniu 5 grudnia 2012 roku. Podstawę prawną nabycia Obligacji stanowią zapisy Warunków Emisji Obligacji. Przyczyną nabycia Obligacji jest zmniejszenie poziomu zadłużenia Grupy Kapitałowej Emitenta oraz obniżenie kosztów odsetkowych. Celem nabycia Obligacji jest ich umorzenie.  Średnia jednostkowa cena nabycia każdej z Obligacji wyniosła 10.287,96 zł (dziesięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 96 groszy). Wartość wykupu (średnia jednostkowa cena powiększona o kwotę odsetek) każdej z Obligacji wyniosła 10.671,91 zł (dziesięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych 91 groszy).

O emisji Obligacji Emitent informował raportem bieżącym nr 62/2012 z dnia 5 grudnia 2012 roku. Emitent raportem  bieżącym nr 11/2014 z dnia 6 maja 2014 roku poinformował o skierowaniu do agenta emisji Obligacji żądania przeprowadzenia wcześniejszego wykupu Obligacji.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…) oraz o spółkach publicznych, oraz § 5 ust. 1 pkt 6 i § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

Rodzaj zdarzenia: § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) – nabycie przez Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta.

Podpisy osób reprezentujących spółkę : Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


Do góry