Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji

 

Raport bieżący nr : 26/2014

Data raportu : 2014-06-09
Skrócona nazwa emitenta : Ciech SA
Temat : Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna : Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu :

​ CIECH S.A. informuje, iż w dniu 9 czerwca 2014 roku otrzymał zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 77 ust. 7 oraz art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1382) od KI Chemistry s.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu - 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1331 Luksemburg  o następującej treści:

„Na podstawie art. 77 ust. 7 oraz art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1382) („Ustawa”), KI Chemistry s.à r.l. („KI Chemistry”) informuje, że w wyniku rozliczenia wezwania ogłoszonego w dniu 5 marca 2014 r. przez KI Chemistry do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Ciech S.A., w dniu 9 czerwca 2014 r. KI Chemistry nabyła łącznie 26.952.052 akcji w kapitale zakładowym Ciech S.A., co stanowi 51,14% kapitału zakładowego Ciech S.A.; akcje te uprawniają do 26.952.052 głosów na Walnym Zgromadzeniu Ciech S.A., co stanowi 51,14% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Ciech S.A., według stanu na dzień niniejszego zawiadomienia.

Przed osiągnięciem obecnej liczby akcji, KI Chemistry, bezpośrednio ani pośrednio, nie posiadała żadnych akcji w kapitale zakładowym Ciech S.A., ani żadnych głosów na Walnym Zgromadzeniu Ciech S.A.

KI Chemistry nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia, bezpośrednio lub pośrednio, udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Ciech S.A. w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

KI Chemistry nie ma spółek zależnych posiadających akcje Ciech S.A.

KI Chemistry nie zawarła umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy, tj. umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

W imieniu KI Chemistry s.à r.l.

Łukasz Rędziniak

Dyrektor A”


Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej … - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Podpisy osób reprezentujących spółkę : Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


Do góry