Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Zawiadomienie o pośrednim nabyciu znacznego pakietu akcji

 

Raport bieżący nr : 27/2014

Data raportu : 2014-06-09
Skrócona nazwa emitenta : Ciech SA
Temat : Zawiadomienie o pośrednim nabyciu znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna : Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu :

CIECH S.A. informuje, iż w dniu 9 czerwca 2014 roku otrzymał zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 3 oraz art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1382) od Kulczyk Investments S.A. z siedzibą w Luksemburgu, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luksemburg, o następującej treści:

„Na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 3 oraz art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1382) („Ustawa"), Kulczyk Investments S.A. („KI") informuje, że w wyniku rozliczenia wezwania ogłoszonego w dniu 5 marca 2014 r. przez KI Chemistry s.à r.l. do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Ciech S.A., w dniu 9 czerwca 2014 r. KI pośrednio nabyła, poprzez KI Chemistry s.à r.l., łącznie 26.952.052 akcji w kapitale zakładowym Ciech S.A., co stanowi 51,14% kapitału zakładowego Ciech S.A.; akcje te uprawniają do 26.952.052 głosów na Walnym Zgromadzeniu Ciech S.A., co stanowi 51,14% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Ciech S.A., według stanu na dzień niniejszego zawiadomienia.

Przed nabyciem akcji Ciech S.A. przez KI Chemistry s.à r.l., KI, bezpośrednio ani pośrednio, nie posiadała żadnych akcji w kapitale zakładowym Ciech S.A., ani żadnych głosów na Walnym Zgromadzeniu Ciech S.A.

KI nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia, bezpośrednio lub pośrednio, udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Ciech S.A. w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

KI Chemistry jest jedyną spółką zależną KI posiadającą akcje Ciech S.A.

KI nie zawarła umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy, tj. umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

Podpis osoby działającej w imieniu Kulczyk Investments S.A.

Łukasz Rędziniak

Dyrektor A"

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej … - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Podpisy osób reprezentujących spółkę : Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


Do góry