Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

 

Raport bieżący nr : 30/2014

Data raportu : 2014-06-10
Skrócona nazwa emitenta : Ciech SA
Temat : Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
Podstawa prawna : Art. 56 ust.1. pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu :

Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („CIECH S.A." lub „Spółka"), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011687, NIP: 118-00-19-377, kapitał zakładowy 263.500.965,00 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie Art. 398 i 399 § 1 i Art. 400 § 1 oraz Art. 402¹, Art. 402² Kodeksu spółek handlowych („KSH") i § 17 ust. 3 pkt 1), ust. 4 i ust. 5 Statutu CIECH S.A., niniejszym zwołuje na żądanie KI Chemistry s. à r. l. z siedzibą w Luksemburgu - Akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego CIECH S.A.

 

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CIECH S.A.

Zgromadzenie odbędzie się dnia 7 lipca 2014 roku

o godz. 12.00

w Warszawie, ul. Puławska 182, w sali nr 1.08 na I piętrze

 

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu CIECH S.A. polegających na odwołaniu i/lub powołaniu członka /członków Zarządu CIECH S.A.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A. polegających na odwołaniu i/lub powołaniu członka/członków Rady Nadzorczej CIECH S.A.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu CIECH S.A.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu CIECH S.A.
  9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1), 2) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).


.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

.pdf Projekty Uchwał 07.07.2014

.pdf Żądanie zwołania NWZ

Do góry