Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Stanowisko Zarządu CIECH S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji zwykłych w kapitale zakładowym spółki.

 

Raport bieżący nr: 03/2014

Data raportu: 2014-03-20
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Stanowisko Zarządu CIECH S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji zwykłych w kapitale zakładowym spółki.
Podstawa prawna: Art. 80 Ustawy o ofercie - stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania

Treść raportu:

​ „Działając na podstawie art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego sytemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”), Zarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym przedstawia swoje stanowisko dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji zwykłych w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do wykonywania 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Wezwanie”), ogłoszonego przez KI Chemistry s.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu w dniu 5 marca 2014 r. oraz przekazuje do publicznej wiadomości opinię z dnia 20 marca 2014 roku, sporządzoną przez Banco Espirito Santo de Investimento S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce na temat ceny akcji Spółki w Wezwaniu.”

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


.pdf Stanowisko Zarządu Ciech S.A.

.pdf Opinia

Do góry