Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji

  Raport bieżący nr : 32/2014

Data raportu : 2014-06-12
Skrócona nazwa emitenta : Ciech SA
Temat : Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna : Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu :

​CIECH S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 12 czerwca 2014 roku otrzymał od Ministra Skarbu Państwa, działającego w imieniu Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej („Skarb Państwa”), zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że w dniu 9 czerwca 2014 roku Skarb Państwa, w następstwie rozliczenia transakcji nabycia akcji Emitenta zawartych w wyniku ogłoszonego w dniu 5 marca 2014 roku przez KI Chemistry s. à r. l. z siedzibą w Luksemburgu („Wzywający”) wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta, zbył na rzecz Wzywającego 19.972.900 akcji Emitenta stanowiących 37,9% kapitału zakładowego Emitenta oraz uprawniających do wykonywania 19.972.900 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 37,9% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Przed przeprowadzeniem transakcji Skarb Państwa posiadał 19.972.900 akcji Emitenta stanowiących 37,9% kapitału zakładowego Emitenta oraz uprawniających do wykonywania 19.972.900 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 37,9% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Po przeprowadzeniu transakcji, Skarb Państwa nie posiada akcji Emitenta.

Podmioty zależne Skarbu Państwa nie posiadają akcji Emitenta.

Pełną treść zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej (…) - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Podpisy osób reprezentujących spółkę : Andrzej Kopeć – Członek Zarządu, Artur Osuchowski – Członek Zarządu

 

 


.pdf Załącznik Rb 32/2014

Do góry