Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Zmiana umowy znaczącej

 

Raport bieżący nr : 41/2014

Data raportu : 2014-06-23
Skrócona nazwa emitenta : Ciech SA
Temat : Zmiana umowy znaczącej
Podstawa prawna : Art. 56 ust.1. pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu :

CIECH S.A. (dalej: „Emitent" lub „Spółka") informuje, iż w dniu 23 czerwca 2014 roku  Zarząd Emitenta powziął wiadomość o podpisaniu przez Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino" S.A. z siedzibą w Inowrocławiu (dalej:  „IKS Solino") aneksu do wieloletniej umowy ramowej (dalej odpowiednio: „Aneks" oraz „Umowa").

Umowa została zawarta w dniu 30 października 1998 roku pomiędzy IKS Solino a Janikowskimi Zakładami Sodowymi „JANIKOSODA" S.A. (dalej: „Spółka Zależna"). Przedmiotem Umowy jest dostawa solanki przez IKS Solino na rzecz Spółki oraz dostawa soli przez Spółkę na rzecz IKS Solino. Spółka stała się stroną Umowy w wyniku podziału przez wydzielenie Spółki Zależnej. Podział przez wydzielenie Spółki Zależnej zakończył się w dniu 25 stycznia 2013 roku poprzez rejestrację przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta. O zakończeniu podziału przez wydzielenie Spółki Zależnej Emitent informował raportem bieżącym nr 6/2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku. Dostarczana przez IKS Solino solanka przerabiana jest przez Zakład Produkcyjny Janikowo Soda Polska CIECH S.A.

Umowa objęta została planem podziału Spółki Zależnej ogłoszonym w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym" z dnia 5 września 2012 roku, nr 172/2012 (4037), pod pozycją 11805. Dodatkowo plan podziału Spółki Zależnej był przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 19 listopada 2012 roku, zwołanego w dniu 24 października 2012 roku - raport bieżący Emitenta nr 43/2012. W wyniku podziału przez wydzielenie Spółki Zależnej Emitent, jako spółka przejmująca wstąpił na zasadzie sukcesji generalnej w prawa i obowiązki Spółki Zależnej określone w planie podziału, w tym w prawa i obowiązki wynikające z Umowy.

Aneks zmienia Umowę  w zakresie dotyczącym dostaw przez IKS Solino solanki między innymi w zakresie ilości dostarczanej solanki, formuły dostaw, okresu obowiązywania Umowy oraz wprowadzeniu nowej definicji siły wyższej. Aneks nie zmienił warunków cenowych Umowy. Ceny kształtowane są przez strony Umowy między innymi w oparciu o nominalny wzrost kosztów produkcji wynikający z inflacji, zmianę ilości odebranej solanki. W aneksie strony zmniejszyły ilość solanki dostarczanej Emitentowi w ilościach zmniejszających średnioroczną, bieżącą wartość świadczeń wynikających z Umowy w zakresie dostaw solanki i soli z ok. 42.000.000 zł do ok. 40.000.000 zł. 

Aneks wprowadza do Umowy formułę odbiorów opartą na zasadzie take-or-pay w odniesieniu do dostaw solanki. Strony Umowy wprowadziły umowną tolerancję uwzględniającą możliwość zmniejszenia i zwiększenia odbiorów solanki.  Brak dostarczenia i odbioru solanki w ilościach poniżej umownej tolerancji rodził będzie po obu stronach obowiązek zapłaty kary gwarancyjnej równej wynagrodzeniu za niedostarczoną lub nieodebraną solankę. Niezależnie od zapłaty kar gwarancyjnych Umowa przewiduje możliwość domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem zaliczenia zapłaconej kary gwarancyjnej na poczet ewentualnego odszkodowania. Kar umownych w rozumieniu art. 484 Kodeksu cywilnego nie przewidziano.

Aneks zmienił okres obowiązywania Umowy. Obecnie Umowa obowiązuje do dnia 31grudnia 2025 roku, z tym zastrzeżeniem, iż po tym terminie może przekształcić się w umowę zawartą na czas określony z 12 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Przed podpisaniem Aneksu Umowa obowiązywała do 31 października 2023 roku.

Aneks wprowadził nową definicję siły wyższej, która swoim zakresem obejmuje awarie, jak i działania interwencyjne władz państwowych związane z sytuacją zagrożenia paliwowego państwa.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…) oraz o spółkach publicznych, oraz § 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 w związku z § 2 ust. 2  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…). Łączna wartość świadczeń wynikających z Umowy w okresie jej obowiązywania przewyższa 10 % kapitałów własnych Emitenta.

Rodzaj zdarzenia: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) – zawarcie znaczącej umowy.

Podpisy osób reprezentujących spółkę : Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


Do góry