Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Rekomendacja Zarządu CIECH S.A. dotycząca dywidendy za rok 2013.

Raport bieżący nr: 04/2014

Data raportu: 2014-03-21
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Rekomendacja Zarządu CIECH S.A. dotycząca dywidendy za rok 2013.
Podstawa prawna: Art. 56 ust.1. pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

​ Działając na podstawie a) art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) oraz b) na podstawie § 38 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z 2009 roku ze zmianami) - CIECH S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 20 marca 2014 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę nr 68/2014 w sprawie „propozycji podziału zysku netto CIECH S.A. za rok 2013” w której rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Emitenta przeznaczyć zysk netto Emitenta za 2013 r. w wysokości 100 692 846,14 zł (słownie: sto milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści sześć złotych 14/100) w całości na kapitał zapasowy Emitenta.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że zwrócił się z wnioskiem do Rady Nadzorczej Emitenta, o rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu Emitenta przeznaczenia dywidendy zgodnie z niniejszą rekomendacją Zarządu Emitenta


Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


Do góry