Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi

 

Raport bieżący nr : 42/2014

Data raportu : 2014-06-24
Skrócona nazwa emitenta : Ciech SA
Temat : Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi
Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu :

Zarząd Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent" lub „Spółka") informuje, że w dniu 24 czerwca 2014 roku spółka Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna S.A. z siedzibą w Nowej Sarzynie (dalej: „Spółka Zależna") zawarła z wszystkimi działającymi w Spółce Zależnej związkami zawodowymi (dalej: „Związki Zawodowe") porozumienie, na mocy którego, między innymi:

  1. organizacja związkowa, która wszczęła spór zbiorowy, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 33/2014 z dnia 14 czerwca 2014 roku, wycofała żądania płacowe, w wyniku czego spór zbiorowy został zakończony. Związki Zawodowe zobowiązały się nie występować z żądaniami dotyczącymi podwyżki wynagrodzeń w 2014 roku, a negocjacje ewentualnych zmian wynagrodzeń będą możliwe najwcześniej na początku 2015 roku.
  2. Związki Zawodowe wycofały złożone na mocy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych żądania, dotyczące między innymi: ustalenia dodatkowych 6 miesięcznych odpraw w przypadku rozwiązywania umów o pracę z przyczyn nie leżących po stronie pracowników oraz ustalenia pakietu gwarancji socjalnych w przypadku zbycia Spółki Zależnej. Związki Zawodowe zobowiązały się do nie występowania z tymi żądaniami do końca 2014 roku.
  3. Spółka Zależna wypłaci pracownikom nagrodę roczną za 2013 rok, zagwarantowaną obowiązującymi wewnętrznymi przepisami prawa pracy, na poziomie nagrody rocznej wypłaconej z 2012 rok, w wysokości o 33% niższej od wysokości dochodzonej przez Związki Zawodowe.
  4. W celu zmniejszenia stanu zatrudnienia na koniec 2014 roku w Spółce Zależnej wdrożona zostanie procedura zwolnień pracowników w oparciu o program dobrowolnych odejść, która zastąpi procedurę zwolnień grupowych, o których Emitent informował raportem bieżącym nr 39/2014 z dnia 18 czerwca 2014 roku.
  5. Spółka Zależna oraz Związki Zawodowe przystąpią do prac nad ostatecznym dopracowaniem brzmienia zakładowego układu zbiorowego pracy, mając na względzie jak najszybszą rejestrację układu przez Państwową Inspekcję Pracy.


Podpisy osób reprezentujących spółkę : Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


Do góry